Home
公司动态及促销

联系方式

销售热线 021-64288051/2 021-64869486 021-64869486(传真) 13611693188

 

在线留言 咨询 订货
QQ1 QQ2 QQ3 MSN
EMail: sale@3bio.cn More

创新的技术,专业的服务

重复劳动大大减少, 工作效率显著提高, 经营状况一目了然,客户体验本质差异化。这就是上海欧为信息科技专为中小贸易及公司及生产企业提供的在线进销存管理系统带来的变化。


系统简介 在线购买 更多联系方式  


欣百诺novoprotein重组蛋白目录

欣百诺novoprotein重组蛋白目录

产品编号 产品名称 种属 表达系统 10ug 50ug
CE07 14-3-3 protein epsilon/YWHAE Human E.coli 1200 3520
CI63 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase type-2/HSD17B10 Human Human cells 1200 3520
CS18 4-1BB Ligand/4-1BBL/TNFSF9/CD137L Human Human Cells 760 2000
CP05 4-1BB/TNFRSF9/CD137 (C-6His) Human Human cells 240 720
CP10 4-1BB/TNFRSF9/CD137 (C-Fc) Human Human Cells 240 720
C446 5'-Nucleotidase/NT5E/CD73 Human Human cells 1200 3520
CI98 5'-Nucleotidase/NT5E/CD73 Mouse Human cells 1200 3520
CI74 6-phosphogluconate dehydrogenase, decarboxylating/PGD Human Human cells 400 1200
CF46 ACADM/MCAD Human E.coli 840 2520
C419 ACE-2 Human Human cells 1200 3520
C891 ACOT13/Acyl-coenzyme A thioesterase 13 Human Human cells 840 2520
CE15 Actin, cytoplasmic 1/ACTB Human E.coli 1200 3520
CF89 Actin-related protein 8/ACTR8/ARP8/INO80N Human E.coli 1200 3520
CM15 Activin Receptor IB/Activin RIB/ALK-4/ACVR1B Mouse Human Cells 600 1440
CB60 Activin receptor type-2A/Activin RIIA Human Human cells 400 1200
C561 Activin receptor type-2A/ACVR2A Human Human cells 560 1680
C302 Activin receptor type-2B/ACVR2B Human Human cells 400 1200
CD58 Activin receptor type-2B/ACVR2B (Fc fusion) Human Human cells 400 1200
CK71 Activin Receptor-like Kinase 1/ALK-1/ACVRL1 Mouse Human Cells 240 720
CA76 Activin RIA/ALK-2 Human Human cells 400 840
CA60 Activin RIB/ALK-4 Human Human cells 400 840
CH99 ACY3/N-acyl-aromatic-L-amino acid amidohydrolase Human E.coli 840 2520
CH97 Acylphosphatase-1/ACYP1 Human E.coli 400 1200
CH96 ACYP2/Acylphosphatase-2 Human E.coli 760 2000
CC55 ADAMDEC1/ADAM-like protein decysin-1 Human Human cells 760 2000
C552 Adiponectin/Acrp30 Human Human cells 640 1760
CH26 Adiponectin/Acrp30/ADIPOQ  Mouse E.coli 760 2000
CI89 Adiponectin/Acrp30/ADIPOQ  Mouse Human cells 760 2000
CE44 ADP-ribosylarginine hydrolase/ADPRH/ARH1 Human E.coli 1200 3520
C424 AG-2/HPC8/AGR2 Human Human cells 840 2520
C553 AG-3/hAG-3/AGR3 Human Human cells 840 2520
C423 AGER/RAGE Human Human cells 640 1760
C004 Albumin-IFN-α2b/HSA-IFNα2b Human P. pastoris 840 2520
CK41 ALCAM/CD166   Mouse Human cells 760 2280
C882 Alcohol dehydrogenase class 4 mu/sigma chain/ADH7 Human Human cells 1200 3520
CF44 Aldehyde Dehydrogenase 1-A1/ALDH1A1 Human E.coli 760 2280
CP08 Aldehyde Dehydrogenase 1-A2/ALDH1A2  Human E.coli 760 2000
CP15 Aldehyde Dehydrogenase 1-A3/ALDH1A3  Human E.coli 760 2000
CJ61 ALDH3A1/Aldehyde dehydrogenase family 3 member A1 Human Human cells 840 2520
CC48 ALDOC/Fructose-bisphosphate aldolase C Human Human cells 760 2280
CE36 Aldo-keto Reductase 1C4/AKR1C4 Human E.coli 1200 3520
C295 Aldo-keto reductase family 1 member C2/AKR1C2 Human E.coli 1200 3520
C278 Aldose 1-epimerase/GALM Human E.coli 1200 3520
CJ03 ALK-3/BMPR­IA Mouse Human cells 400 840
C554 Alkaline Phosphatase/ALPL Human Human cells 1200 3520
CB45 Alkaline Phosphatase/ALPP/PLAP Human Human cells 1200 3520
CF31 Allograft inflammatory factor 1/AIF1 Human E.coli 840 2520
CD54 alpha-1-acid glycoprotein 2/AGP2/ORM2 Human Human cells 760 2000
C351 alpha-Galactosidase A/GLA Human Human cells 936 2800
CE90 alpha-Parvin/PARVA/MXRA2 Human E.coli 1200 3520
CH45 Alpha-synuclein/SNCA Human E.coli 400 840
C947 Ameloblastin/AMBN Human Human cells 1200 3520
C555 AMIGO2/Adhesion molecule with Ig-like domain 2 Protein Human Human cells 840 2520
C426 AMIGO3/Amphoterin-induced protein 3 Human Human cells 840 2520
CI90 Amiloride-binding protein 1/ABP1 Human Human cells 400 1200
C193 Aminopeptidase P1/XPNPEP1 Human E.coli 1200 3520
C509 Aminopeptidase P2/XPNPEP2 Human Human cells 1200 3520
CG04 Amphiregulin/AREG/AREGB/CRDGF/SDGF Human E.coli 480 1440
CI36 AMY2B/Alpha-amylase 2B
Human Human cells 760 2000
C203 Angiogenin/ANG/RNASE5 Human E.coli 640 1760
C797 Angiopoietin-like Protein 8/Betatrophin /C19orf81 Human Human cells 1200 3520
C761 Angiopoietin-related protein 4/ANGPTL4 Mouse Human cells 760 2000
CG53 Ankyrin repeat and SOCS box protein 13/ASB13 Human E.coli 1200 3520
C093 Annexin A1/ANXA1 Human E.coli 1200 3520
CF04 Annexin A10/ANXA10 Human E.coli 1200 3520
C204 Annexin A13/ANXA13 Human E.coli 840 2520
C205 Annexin A2/ANXA2 Human E.coli 840 2520
CH57 Annexin A3/ANXA3 Human E.coli 1200 3520
C206 Annexin A5/ANXA5 Human E.coli 840 2520
C207 Annexin A6/ANXA6 Human E.coli 640 1760
C208 Annexin A7/ANXA7 Human E.coli 840 2520
C209 Annexin A8/ANXA8 Human E.coli 840 2520
CA34 Anthrax toxin receptor 1/ANTXR1/ATR Human Human cells 840 2520
CE16 APBA3/Amyloid beta A4 precursor protein-binding family A member 3 Human E.coli 1200 3520
C101 APE/APE1/APEX Human E.coli 840 2520
C511 Apolipoprotein A-I/ApoA1 Human Human cells 840 2520
CK19 Apolipoprotein A-I/ApoA1 Human E.coli 840 2520
CH52 Apolipoprotein A-I/ApoA1(C-polyHis) Human E.coli 400 840
CC76 Apolipoprotein A-II/ApoA2 Human Human cells 1200 3520
CA08 Apolipoprotein A-IV/ApoA4 Human Human cells 1200 3520
CB66 Apolipoprotein C-II/ApoC2 Human E.coli 1200 3520
C556 Apolipoprotein D/ApoD Human Human cells 840 2520
CI02 Apolipoprotein E/ApoE Human Human cells 80 320
CJ05 Apolipoprotein E/Apo-E/APOE Mouse Human cells 840 3320
C432 Apolipoprotein H/ApoH Human Human cells 840 2520
CD33 Apolipoprotein J/ApoJ/Clusterin/CLU/CLI/KUB1 Human Human cells 760 2000
C557 Apolipoprotein M/ApoM Human Human cells 840 2520
C097 APT-1/LYPLA1
Human E.coli 840 2520
C153 ARC/NOL3  Human E.coli 840 2520
C197 ARC/NOL3 (GST) Human E.coli 840 2520
CG78 Arginase-1/ARG1 Human E.coli 1200 3520
CP77 Arginase-1/ARG1  Human Human cells 1440 4320
CE71 Arginase-2/ARG2 Human E.coli 840 2520
CD99 ARHGAP25/Rho GTPase-activating protein 25 Human Human cells 1200 3520
C985 ARK1C3/Aldo-keto reductase family 1 member C3 Human Human cells 1200 3520
CD02 ARMET/MANF Human Human cells 760 2000
C102 ARRB1/β-Arrestin 1 Human E.coli 840 2520
C301 Arylsulfatase A/ARSA Human Human cells 936 2800
C427 ASAM/CXADR-like membrane protein/CLMP Human Human cells 640 1760
C428 Asialoglycoprotein receptor 1/ASGPR1 Human Human cells 640 1760
C145 Aspartate Aminotransferase, Cytoplasmic/GOT1 Human E.coli 840 2520
CE20 ASS1/Argininosuccinate synthase Human E.coli 1200 3520
CG54 ASXL1/KIAA0978 Human E.coli 1200 3520
CH61 ATF1/Cyclic AMP-dependent transcription factor ATF-1 Human E.coli 1200 3520
CE33 ATG10/Ubiquitin-like-conjugating enzyme ATG10 Human E.coli 1200 3520
CE30 ATG3/Apg3L/Apg3p Human E.coli 240 640
CF50 ATG4A Human E.coli 1200 3520
CE84 ATG4C/Autophagin-3 Human E.coli 1200 3520
CG58 ATG5/Autophagy protein 5/APG5L/ASP Human E.coli 840 2520
CG47 ATP-binding cassette sub-family B member 5/ABCB5 Human E.coli 1200 3520
C430 Azurocidin/CAP37/HBP Human Human cells 640 1760
C512 B2M/β2-Microglobulin Human Human cells 840 2520
CH02 B2M/β2-Microglobulin Human E.coli 240 640
CK05 B3GAT3/GLCATI Human E.coli 840 2520
C963 B3GNT1/β-1,3-N-acetylglucosaminyltransferase 1 Human Human cells 840 2520
CC85 B4GALT3/β-1,4-galactosyltransferase 3 Human Human cells 1200 3520
C513 B4GALT4/β-1,4-Galactosyltransferase 4 Human Human cells 840 2520
CS41 B7 Homolog 6/B7-H6/NCR3LG1  Human Human cells 760 2000
CK87 B7-1/CD80 Mouse Human Cells 240 720
CK61 B7-1/CD80  Human Human cells 400 1280
C404 B7-2/CD86 Human Human cells 400 1200
CK79 B7-2/CD86  Mouse Human Cells 240 720
CA09 B7-DC/PD-L2 Human Human cells 1200 3520
CJ99 B7-DC/PD-L2/CD273 Mouse Human cells 400 1120
C315 B7-H1/PD-L1 Human Human cells 320 960
CK62 B7-H3/CD276 Human Human cells 760 2280
CM83 B7-H3/CD276 Mouse Human Cells 600 1440
CC59 Bactericidal permeability-increasing protein/BPI/CAP57 Human Human cells 760 2000
CE87 Baculoviral Iap Repeat-Containing Protein 5/Birc5 Human E.coli 760 2000
CE40 BAG family molecular chaperone regulator 2/BAG2 Human E.coli 1200 3520
CE68 BCAS2/DAM1/Pre-mRNA-splicing factor SPF27 Human E.coli 1200 3520
C103 BCL2A1/Bcl-2 related protein A1 Human E.coli 640 1760
C104 BCL2L1/Bcl-2-like protein 1 Human E.coli 840 2520
CF02 BCL2L4/Bax Human E.coli 1200 3520
C105 Bcl-w/Bcl-2-like protein 2 Human E.coli 640 2000
CB90 BCM1/BLAST1/CD48/SLAMF2 Human Human cells 760 2000
C962 BCMO1/β-carotene dioxygenase 1 Human Human cells 1200 3520
C125 B-Defensin 1 Human E.coli 840 2520
C126 B-Defensin 4 Human E.coli 840 2520
C127 B-Defensin 4A Human E.coli 640 1760
CF08 BDH1/D-β-hydroxybutyrate dehydrogenase Human E.coli 1200 3520
CE05 BDH2/DHRS6 Human E.coli 1200 3520
C077 BDNF(with pro peptide) Human E.coli 840 2520
C076 BDNF/Brain-derived neurotrophic factor Human E.coli 1200 3520
C747 Betacellulin/Btc Mouse E.coli 840 2520
CP71 Beta-galactosidase(M443L, C500S)  E.coli E.coli 600 1200
CH85 Beta-Glucuronidase/Uida/Beta-Gus   E.coli E.coli 840 2520
CI51 beta-NGF/β-Nerve Growth Factor/β-NGF Human Human cells 240 720
CK21 beta-NGF/β-Nerve Growth Factor/β-NGF Mouse E.coli 560 1680
C793 beta-NGF/β-Nerve Growth Factor/β-NGF131-239 Mouse E.coli 400 840
CH21 Betatrophin/C19orf80/TD26 Human E.coli 1200 3520
CC05 BEX3/NGFRAP1 Human Human cells 1200 3520
C106 BID/BH3-interacting domain death agonist Human E.coli 640 2000
C386 Biglycan Human Human cells 840 2520
CK04 Biliverdin Reductase A/BLVRA Human E.coli 840 2520
CF39 Bisphosphoglycerate mutase/BPGM Human E.coli 760 2280
C138 BLBP/Brain Lipid-Binding Protein Human E.coli 840 2520
CE25 BLNK/BASH/ SLP65 Human E.coli 1200 3520
CA37 BMP-1/PCP Human Human cells 1200 3520
C012 BMP-2 Human E.coli 1200 3520
CK38 BMP-9/GDF2 Human Human cells 1200 3520
CD59 BMPR1A/BMPR-IA/ALK-3(Fc fusion) Human Human cells 400 1200
C303 BMPR-II Human Human cells 400 1200
CD22 BMPR-II/PPH1(Fc fusion) Human Human cells 400 1200
CF87 BNIP3/NIP3 Human E.coli 1200 3520
C764 BOC protein/BOC Human Human cells 760 2000
C818 Bone Marrow Proteoglycan/Bmpg   Human Human cells 1200 3520
CA75 Bone marrow stromal antigen 2/BST2 Human Human cells 840 2520
CM29 Brain Natriuretic Peptide/BNP Human E.coli 840 2520
C431 Brain-specific angiogenesis inhibitor 3/BAI3 Human Human cells 840 2520
CA73 Brevican core protein/BCAN Human Human cells 840 2520
CE47 Bridging integrator 2/BIN2/BRAP1 Human E.coli 1200 3520
C563 BTLA/B- and T-lymphocyte attenuator/CD272 Human Human cells 560 1680
CD06 BTLA/B-andT-lymphocyte attenuator/CD272(Fc fusion) Human Human cells 1200 3520
C210 BUP-1/UPB1/β-ureidopropionase Human E.coli 1200 3520
CS10 Butyrophilin Subfamily 1 Member A1/BTN1A1 Mouse Human Cells 760 2000
CC91 Butyrophilin subfamily 3 member A2/BTN3A2 Human Human cells 1200 3520
CC72 Butyrophilin subfamily 3 member A3/BTN3A3 Human Human cells 760 2000
C514 Butyrophilin/BTN Human Human cells 840 2520
C560 Butyrylcholinesterase/BCHE Human Human cells 1200 3520
C791 C10orf54/platelet receptor Gi24 Human Human cells 400 1200
C405 C1q R1/CD93 Human Human cells 840 2520
CF70 C1qBP/HABP1 Human E.coli 760 2000
C304 C1qTNF1/CTRP1 Human Human cells 840 2520
C855 C1qTNF9 Human Human cells 1200 3520
CI20 C2orf7/PRADC1 Human Human cells 1200 3520
C075 C5a/Complement Component C5 Mouse E.coli 1080 3200
CM85 Cadherin-1/E-Cadherin/CDH1 Human Human Cells 480 1200
CA45 Cadherin-11/CDH11 Human Human cells 840 2520
CB83 Cadherin-11/CDH11(Fc fusion) Human Human cells 760 2000
CA12 Cadherin-17/CDH17 Human Human cells 1200 3520
C968 Cadherin-3/CDH3 Human Human Cells 1440 4320
CK97 Cadherin-3/P-Cadherin/CDH3 Mouse Human Cells 600 1440
CD39 Cadherin-6/CDH6(Fc fusion) Human Human cells 760 2000
C434 Cadherin-6/KCAD/CDH6 Human Human cells 640 1760
CA10 Cadherin-8/CDH8 Human Human cells 1200 3520
C582 Cadherin-9/CDH-9 Human Human cells 840 2520
CE42 Calcineurin Subunit B Type 1/CNB/PPP3R1 Human E.coli 1200 3520
CH09 Calcitonin gene-related peptide 2/CALCB/CALC2 Human E.coli 360 840
CA21 Calcitonin/CALCA/CALC1 Human Human cells 1200 3520
CG52 Calcitonin/CALCA/CALC1 Human E.coli 840 2520
C936 Calmegin/CLGN Human Human cells 1200 3520
C566 Calnexin/IP90/CANX Human Human cells 840 2520
CG02 Calpain-2 catalytic subunit/CAPN2/CANPL2 Human E.coli 1200 3520
CG66 calreticulin-3/CALR3/CRT2 Human E.coli 760 2280
CA43 Calumenin/CALU Human Human cells 840 2520
C937 CAMK1/CaM kinase I Human Human cells 840 2520
CG94 CAMK1D/Calcium/calmodulin-dependent protein kinase type 1D Human E.coli 1200 3520
CF55 CAMK2B Human E.coli 1200 3520
C332 CAR/NR1I3 Human Human cells 640 1760
CK69 Carbonic Anhydrase 12/CA12 Mouse Human Cells 1200 3520
C107 Carbonic Anhydrase I/CA1 Human E.coli 480 1440
CF26 Carbonic Anhydrase III/CA3 Human E.coli 760 2280
C109 Carbonic Anhydrase IV/CA4 Human E.coli 1200 3520
C110 Carbonic Anhydrase VB/CA5B Human E.coli 1200 3520
C111 Carbonic Anhydrase VII/CA7 Human E.coli 480 1440
C112 Carbonic Anhydrase VIII/CA8 Human E.coli 480 1440
C305 Carbonic Anhydrase X/CA10 Human Human cells 1200 3520
CE99 Carbonic Anhydrase X/CA10 Human E.coli 840 2520
C108 Carbonic Anhydrase XIII/CA13 Human E.coli 480 1440
CJ84 Carbonic Anhydrase XIV/CA14 Mouse Human cells 1200 3520
CK26 Carbonic Anhydrase XIV/CA14  Mouse E.coli 760 2280
CG12 Carbonic anhydrase XIV/CA14(N-polyHis) Human E.coli 1200 3520
C823 Carbonic anhydrase-related protein XI/CA11 Human Human cells 1200 3520
C450 Carboxylesterase 1/CES1 Human Human cells 1200 3520
CK45 Carboxylesterase 5/CES5  Mouse Human cells 1200 3520
C592 Carboxypeptidase A1/CPA1 Human Human cells 1200 3520
C593 Carboxypeptidase A2/CPA2 Human Human cells 1200 3520
C594 Carboxypeptidase A4/CPA4 Human Human cells 1200 3520
C455 Carboxypeptidase B1/CPB1 Human Human cells 1200 3520
CA32 Carboxypeptidase B2/CPB2 Human Human cells 840 2520
CC57 Carboxypeptidase E/CPE Human Human cells 1200 3520
C780 carboxypeptidase M/CPM Mouse Human cells 400 840
CC58 Carboxypeptidase M/CPM Human Human cells 1200 3520
CH05 Cardiotrophin-1/CTF1 Human E.coli 1200 3520
C436 Carnosine Dipeptidase 1/CNDP1 Human Human cells 1200 3520
CA65 CART/CARTPT Human Human cells 840 2520
CG70 Casein kinase I isoform gamma-2/CSNK1G2 Human E.coli 760 2280
CI41 CASK/Peripheral plasma membrane protein CASK
Human Human cells 840 2520
CF93 Caspase-10/CASP10 Human E.coli 1200 3520
CG19 Caspase-14/CASP14 Human E.coli 1200 3520
CE86 Catalase/CAT Human E.coli 1200 3520
CI11 cathepsin A/CTSA Human Human cells 1200 3520
C398 Cathepsin B/CTSB Human Human cells 1200 3520
CJ65 Cathepsin B/CTSB Mouse Human cells 1200 3520
C399 Cathepsin D Human Human cells 1200 3520
CC21 Cathepsin D Mouse Human cells 1200 3520
C400 Cathepsin E Human Human cells 1200 3520
CD28 Cathepsin E/CTSE Mouse Human cells 1200 3520
CK47 Cathepsin H/CTSH  Mouse Human cells 1200 3520
CD24 Cathepsin L/CTSL1  Mouse Human cells 1200 3520
C401 Cathepsin L1 Human Human cells 1200 3520
C460 Cathepsin L2  Human Human cells 1200 3520
C402 Cathepsin S Human Human cells 1200 3520
CM37 Cathepsin S/CTSS Mouse Human Cells 1200 3520
C438 Cathepsin X/Z/P Human Human cells 1200 3520
CS16 C-C motif chemokine 2/CCL2 Mouse Human cells 1200 3520
CR09 C-C motif chemokine 2/CCL2  Mouse E.coli 1200 3520
CM78 C-C Motif Chemokine 2/CCL2/MCP-1 Human E.coli 1200 3520
C696 C-C motif chemokine 24/CCL24 Mouse E.coli 840 2520
CR13 C-C Motif Chemokine 3/CCL3/MIP-1a Mouse E.coli 1200 3520
CJ28 C-C motif chemokine 5/CCL5 Human Human cells 1200 3520
CS45 C-C motif Chemokine 8/CCL8/MCP-2 Mouse Human Cells 1200 3520
CI22 CCDC134/Coiled-coil domain-containing protein 134 Human Human cells 760 2000
C094 CCL1/I-309/TCA-3 Human E.coli 1200 3520
CF47 CCL11/Eotaxin Human E.coli 760 2280
C439 CCL14/HCC-1/HCC-3 Human Human cells 840 2520
C064 CCL16/HCC-4 Human E.coli 936 2800
CF38 CCL18/PARC Human E.coli 1200 3520
CG27 CCL21/6Ckine Mouse E.coli 760 2280
C090 CCL23/Ck beta 8-1 Human E.coli 936 2800
CC43 CCL24/Eotaxin-2/MPIF-2 Human Human cells 760 2280
C113 CCL26/Eotaxin-3(24-94) Human E.coli 936 2800
C114 CCL26/Eotaxin-3(27-94) Human E.coli 1024 3080
C065 CCL27/CTACK Human E.coli 936 2800
C095 CCL28 Human E.coli 936 2800
C061 CCL3/MIP-1 alpha Human E.coli 936 2800
C515 CCL3L1/MIP-1 alpha Isoform LD78 beta Human Human cells 1200 3520
C062 CCL5/RANTES Human E.coli 936 2800
C063 CCL8/MCP-2 Human E.coli 1200 3520
CC95 CCL8/MCP-2 Human Human cells 760 2280
CH06 CCL9/C-C motif chemokine 9 Mouse E.coli 840 2520
CH94 CCND2/G1/S-specific cyclin-D2 Human E.coli 840 2520
CC80 CD100/Semaphorin 4D Human Human cells 760 2280
C306 CD102/ICAM-2 Human Human cells 400 1200
CG65 CD105/Endoglin Human E.coli 840 2520
C307 CD106/VCAM-1/L1CAM Human Human cells 400 1200
C482 CD107a/LAMP1 Human Human cells 640 1760
CD15 CD107a/LAMP1(Fc fusion) Human Human cells 760 2000
C440 CD112/Nectin-2 Human Human cells 640 1760
CJ06 CD112/nectin2/Pvrl2/Pvr/Mph/Pvs Mouse Human cells 400 1200
C630 CD113/Nectin-3/PVRL3 Human Human cells 640 1760
CA23 CD116/GM-CSF-R-alpha/CSF2RA Human Human cells 720 2000
CG50 CD120a/TNFRSF1A/P55/P60 Mouse E.coli 760 2000
CJ82 CD122/IL-2RB/Interleukin-2 receptor subunit beta(Fc fusion) Human Human cells 1200 3520
CI03 CD127/IL-7R Human Human cells 760 2000
CB64 CD132/IL-2RG Human Human cells 720 2000
CA71 CD138/Syndecan-1 Human Human cells 1200 2520
C308 CD14 Human Human cells 640 1760
C479 CD142/Tissue factor/F3 Human Human cells 1200 3520
C309 CD150/SLAM Human Human cells 560 1680
CI56 CD154/CD40L/TNFSF5 Human Human cells 760 2000
C622 CD155/PVR Human Human cells 840 2520
C310 CD158d/KIR2DL4 Human Human cells 640 1760
CA35 CD160/NK receptor BY55 Human Human cells 400 1120
CD92 CD162/SELPLG/P-selectin glycoprotein ligand 1 Mouse Human cells 760 2000
CS49 CD166 Antigen Human Human cells 240 720
C441 CD16a/Fc gamma RIIIA Human Human cells 640 1760
CB85 CD16b/Fc gamma RIIIB Human Human cells 760 2000
C385 CD172a/SIRPA/Signal-Regulatory Protein α Human Human cells 560 1680
C442 CD177/PRV1 Human Human cells 840 2520
C572 CD19 Human Human cells 840 2520
CC99 CD2/LFA-3 receptor Human Human cells 1200 3520
C312 CD200 R1 Human Human cells 640 1760
CD26 CD200 R1(Fc fusion) Human Human cells 1200 3520
C311 CD200/OX-2 Human Human cells 640 1760
CD37 CD200/OX-2/MOX1/MOX2(Fc fusion) Human Human cells 760 2000
C769 CD209 antigen/CD209 Human Human cells 760 2000
CI53 CD217/IL-17RA Human Human cells 400 1200
C164 CD230/Major prion protein/PrP Human E.coli 840 2520
CJ78 CD25/IL2-RA/IL-2 receptor subunit alpha(Fc fusion) Human Human cells 720 2000
CD31 CD262/TNFRSF10B/TRAILR2/DR5 Human Human cells 400 1200
CD17 CD263/TNFRSF10C/TRAILR3/TRID Human Human cells 400 1200
CD27 CD266/TNFRSF12A Human Human cells 760 2000
CD75 CD266/TNFRSF12A/Fn14/TWEAKR Mouse Human cells 760 2000
CP48 CD27/TNFRSF7 Mouse Human Cells 400 1200
CD60 CD27/TNFRSF7(Fc fusion) Human Human cells 320 960
CD81 CD28/TP44 Human Human cells 240 640
CD41 CD300A/CMRF35-like molecule 8/CMRF35H/IGSF12 Human Human cells 760 2000
CD16 CD300C/CMRF35-like molecule 6/CMRF35/IGSF16 Human Human cells 760 2000
C587 CD301/CLEC10A Human Human cells 640 1760
C607 CD307a/FCRL1/FcRH1 Human Human cells 640 1760
C948 CD316/IGSF8 Human Human cells 840 2520
C316 CD319/CRACC/SLAMF7 Human Human cells 560 1680
C444 CD32/Fc-gamma RII-b Human Human cells 640 1760
CD62 CD320/FDC-signaling molecule 8D6(Fc fusion) Human Human cells 760 2000
CC01 CD320/TCblR/8D6A Human Human cells 760 2000
C318 CD32a/Fc gamma RII Human Human cells 640 1760
C445 CD33/Siglec-3 Human Human cells 640 1760
CJ10 CD33/Siglec-3/Siglec3
Mouse Human cells 840 2520
CG15 CD337/NKp30/NCR3 Human Human cells 1200 3520
CH03 CD340/Erbb2 Rat E.coli 760 2000
CD68 CD340/ERBB2/HER2 Human Human cells 760 2000
CD84 CD352/SLAM family member 6/Slamf6 Mouse Human cells 760 2000
CD76 CD357/GITR/TNFRSF18 Mouse Human cells 720 2000
C327 CD358/DR6/TNFRSF21 Human Human cells 320 960
CD79 CD358/DR6/TNFRSF21 Mouse Human cells 760 2000
C578 CD3E/T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain Human Human cells 840 2520
CP19 CD3ε/CD3E (C-Fc) Human Human Cells 760 2000
C579 CD4+/CD62L-/CD44 Human Human cells 640 1760
C011 CD40 Ligand/TNFSF5 Human E.coli 400 1120
C319 CD40/TNFRSF5 Human Human cells 400 1120
CD12 CD40/TNFRSF5(Fc fusion) Human Human cells 760 2000
CM09 CD40/TNFRSF5/CD40L Receptor Mouse Human Cells 600 1440
CD13 CD44/LHR/MDU2/MDU3/MIC4 Human Human cells 760 2000
C320 CD46 Human Human cells 840 2520
C321 CD47/IAP Human Human cells 640 1760
CG18 CD47/IAP(Fc fusion) Human Human cells 1200 3520
C781 CD5 antigen-like/CD5L Mouse Human cells 760 2000
CK65 CD5/Leu-1 Mouse Human Cells 760 2000
C322 CD54/ICAM-1 Human Human cells 640 1760
CD35 CD54/ICAM1(Fc fusion) Human Human cells 760 2000
C323 CD55/DAF Human Human cells 640 1760
C580 CD5L Human Human cells 640 1760
CB50 CD62E/E-Selectin Human Human cells 760 1440
C448 CD66a/CEACAM1 Human Human cells 640 1760
C583 CD66b/CEACAM8 Human Human cells 840 2520
C449 CD66d/CEACAM3 Human Human cells 840 2520
CC66 CD66f/PSG1/Pregnancy-specific glycoprotein 1 Human Human cells 1200 3520
C516 CD7/GP40 Human Human cells 840 2520
CI06 CD70/TNFSF7 Human Human cells 760 2000
CF13 CD72/Lyb-2 Human E.coli 1200 3520
CJ51 CD74/ H-2 class II histocompatibility antigen gamma chain Mouse Human cells 720 2000
CA29 CD79B/B29 Human Human cells 1200 3520
C403 CD83/HB15 Human Human cells 640 1760
CM53 CD83/HB15 Mouse Human Cells 600 1440
CD40 CD83/HB15(Fc fusion) Human Human cells 760 2000
CM01 CD83/HB15(Fc fusion) Mouse Human Cells 600 1440
CC83 CD85e/ILT6 Human Human cells 760 2280
CA47 CD85h/ILT1 Human Human cells 840 2520
C469 CD89/FCAR Human Human cells 640 1760
C581 CD8B/CD8 β/T-cell surface glycoprotein CD8 beta chain Human Human cells 840 2520
CB72 CD95/Fas/TNFRSF6 Human Human cells 760 2000
CD46 CD95/TNFRSF6/FAS Human Human cells 760 2280
C540 CD98/SLC3A2/MDU1 Human Human cells 840 2520
CA67 CD99 antigen-like protein 2/CD99L2 Human Human cells 840 2520
CI75 CD99 antigen-like protein 2/CD99L2(Fc fusion) Human Human cells 760 2000
C447 CD99/MIC2/MIC2X/MIC2Y Human Human cells 640 1760
CD09 CD99/MIC2/MIC2X/MIC2Y(Fc fusion) Human Human cells 760 2000
CE45 CDC73/Parafibromin Human E.coli 840 2520
CI80 CDCP1/CD318/CUB domain-containing protein 1 Human Human cells 840 2520
CJ16 CDH16/Cadherin-16/Kidney-specific cadherin Human Human cells 840 2520
C211 CDK2 Human E.coli 1200 3520
C977 CDK2AP1/CDKAP1/DOC1 Human Human cells 1200 3520
CF12 CDK4/Cyclin-dependent kinase 4 Human E.coli 840 2520
CF11 CDK6/Cyclin-dependent kinase 6 Human E.coli 840 2520
C842 CDK7/Cyclin-dependent kinase 7 Human E.coli 1200 3520
CD01 CDNF/Cerebral dopamine neurotrophic factor Human Human cells 760 2000
CE18 CDO1/Cysteine dioxygenase type 1 Human E.coli 400 1120
CC88 CEACAM21 Human Human cells 1200 3520
CM95 CEACAM5/CD66e/CEA Human Human cells 760 2000
CP16 CEACAM5/CD66e/CEA(Fc fusion) Human Human Cells 760 2000
C926 CEACAM7/Carcinoembryonic antigen CGM2 Human Human cells 1200 3520
C759 Cell adhesion molecule 1/CADM1 Mouse Human cells 760 2000
C584 Cerberus 1/CER1 Human Human cells 1024 3080
CK39 CES3/Carboxylesterase-3/CES1D  Mouse Human cells 1200 3520
C517 CFHR2/Complement Factor H-related 2 Human Human cells 840 2520
CC93 CGB5/Choriogonadotropin subunit beta Human Human cells 1200 3520
CA79 CGR11/CGREF1 Human Human cells 840 2520
CE53 Checkpoint protein HUS1/HUS1 Human E.coli 840 2520
C452 Chitinase-3-like protein 1/CHI3L1 Human Human cells 640 1760
C586 Chitinase-3-like protein 2/CHI3L2 Human Human cells 840 2520
C451 Chitotriosidase/CHIT1 Human Human cells 1200 3520
CM68 Chlorite Dismutase Dechloromonas aromatica E.coli 840 2520
CA04 Chondroadherin/CHAD Human Human cells 840 2520
CK70 Chordin-like protein 2/CHL2/CHRDL2 Mouse Human Cells 760 2000
CI32 CHRNB3/Neuronal acetylcholine receptor subunit beta-3 Human Human cells 840 2520
C518 Chymotrypsin C/CTRC Human Human cells 1200 3520
C458 Chymotrypsin-like protease CTRL-1 Human Human cells 840 2520
C490 Chymotrypsinogen B/CTRB1 Human Human cells 840 2520
C034 c-kit Ligand/SCF/KITLG Human E.coli 1200 3520
C453 CLEC3B/Tetranectin Human Human cells 640 1760
CS20 CLEC4E/Mincel Human Human Cells 760 2000
CG13 CLIC1/Chloride intracellular channel protein 1 Human E.coli 760 2000
C266 CLIC2/XAP121 Human E.coli 1200 3520
CG59 CLIC3/Chloride intracellular channel protein 3 Human E.coli 1200 3520
CE14 CLIC4/Chloride intracellular channel protein 4 Human E.coli 1200 3520
C212 CLIC5/Chloride intracellular channel protein 5 Human E.coli 1200 3520
CA57 CL-K1/COLEC11 Human Human cells 720 2000
CI14 Clusterin/CLU Mouse Human cells 760 2000
C454 Clusterin/CLU/APOJ/CLI/KUB1 Human Human cells 640 1760
CA55 Clusterin-like 1/CLUL1 Human Human cells 1200 3520
C576 Cmrf35-Like Molecule 9/Clm-9  Human Human cells 840 2520
CJ14 CNDP2/CN2 /CPGL Mouse Human cells 840 2520
C098 CNTF/Ciliary neurotrophic factor Human E.coli 936 2800
CJ04 Coagulation factor X/Stuart factor/F10 Mouse Human cells 1200 3520
CI16 COL3A1/Collagen alpha-1(III) chain Mouse Human cells 1200 3520
C940 COL8A1/Collagen alpha-1(VIII) chain Human Human cells 1200 3520
CI29 COL9A1/Collagen alpha-1(IX) chain Human Human cells 400 1200
CM99 Complement Component C3a/C3a Cynomolgus monkey Human cells 840 2520
CP21 Complement Component C3a/C3a Human E.coli 840 2520
CH44 Complement component C8 gamma chain/C8G Human E.coli 840 2520
C329 Complement Factor B Human Human cells 840 2520
CP03 Complement Factor D/Adipsin Cynomolgus monkey Human cells 1200 3520
CP27 Complement Factor D/Adipsin Human Human Cells 1200 3520
CI77 Complement factor H/CFH Human Human cells 1200 3520
C585 Complement Factor H-related 1/CFHR1 Human Human cells 840 2520
CC74 Complement Factor H-related 5/CFHR5 Human Human cells 760 2000
CM22 Connective Tissue Growth Factor/CTGF/CCN2 Human Human Cells 840 2520
CJ24 Contactin-2/CNTN2 Human Human cells 840 2520
CG87 Copine-1/CPNE1 Human E.coli 760 2280
C590 Corneodesmosin/CDSN Human Human cells 560 1680
C117 Cornulin Human E.coli 840 2520
CK18 Coronin-6 Human E.coli 1200 3520
C595 Corticotropin-releasing factor-binding protein/CRHBP Human Human cells 840 2520
CJ17 CPA2/Carboxypeptidase A2 Mouse Human cells 840 2520
CJ13 CPA4/Carboxypeptidase A4 Mouse Human cells 1200 3520
CF64 CRADD/CAIDD Human E.coli 1200 3520
C213 C-Reactive Protein/CRP Human E.coli 160 400
CC96 Creatine Kinase, Muscle/CKMM Human Human cells 360 840
CF01 CRYAA/Alpha-crystallin A chain Human E.coli 240 720
C118 CRYAB/Alpha-crystallin B chain Human E.coli 840 2520
CI99 Cryptic protein/cryptic Human Human cells 760 2000
CH35 CSN2/Beta-casein/CASB Human E.coli 1200 3520
CI07 CTGF/Connective tissue growth factor/IGFBP8 Human Human cells 1200 3520
CC98 CTHRC1/Collagen triple helix repeat-containing protein 1 Human Human cells 1200 3520
CH92 CTLA-4  Cavia porcellus P.Pichia 1200 3520
CK46 CTNNB1/beta-Catenin Mouse Human cells 1200 3520
CA28 CTSH/Pro-cathepsin H Human Human cells 1200 3520
C588 C-Type Lectin Domain Family 4 Member E/CLEC4E Human Human cells 840 2520
CR10 Cutinase(C-6xHis)  Thermobifida fusca E.coli 1200 3520
C461 CX3CL1/Fractalkine Human Human cells 936 2800
CI38 CX3CL1/Fractalkine Mouse Human cells 760 2000
C786 C-X-C motif chemokine 1/CXCL1 Mouse Human cells 840 2520
CR14 C-X-C Motif Chemokine 9/CXCL9 Mouse E.coli 1200 3520
C597 CXCL1/GRO Human Human cells 640 1760
CD32 CXCL10/INP10/SCYB10(Fc fusion) Human Human cells 760 2280
C054 CXCL10/IP-10/CRG-2 Human E.coli 640 2000
C119 CXCL11/I-TAC Human E.coli 936 2800
C120 CXCL12/SDF-1(19-93) Human E.coli 1200 3520
C121 CXCL12/SDF-1(22-89) Human E.coli 1200 3520
C122 CXCL12/SDF-1(22-93) Human E.coli 1200 3520
C058 CXCL14/BRAK Human E.coli 936 2800
CJ85 CXCL15/Lungkine  Mouse Human cells 1200 3520
CC44 CXCL16/SR-PSOX Mouse Human cells 840 2520
C096 CXCL2/GRO beta/MIP-2/CINC-3 Human E.coli 1200 3520
CE97 CXCL3/GRO gamma/CINC-2/DCIP-1 Human E.coli 840 2520
C055 CXCL4/PF4 Human E.coli 936 2800
CJ27 CXCL4/Platelet factor 4 Human Human cells 840 2520
CF14 CXCL5/ENA-70 Human E.coli 760 2280
C598 CXCL6/GCP-2 Human Human cells 1200 3520
C056 CXCL7/NAP-2 Human E.coli 1200 3520
CI83 CXCL7/PPBP Human Human cells 400 1200
CC97 CXCL8/IL-8 Human Human cells 760 2280
C037 CXCL8/IL-8 (3-79) Human E.coli 800 2320
C035 CXCL8/IL-8 (8-79) Human E.coli 800 2400
C437 CXCL9/MIG Human Human cells 936 2800
C785 Cyclin-dependent kinase 2-associated protein 2/CDK2AP2 Human Human cells 400 840
C243 Cyclin-dependent kinase 4 inhibitor C/p18-INK4c/CDKN2C Human E.coli 1200 3520
CH95 Cyclin-H/CCNH Human E.coli 840 2520
C215 Cyclophilin C/CYPC Human E.coli 1200 3520
C216 Cyclophilin E/PPIase E/CYP33 Human E.coli 1200 3520
CB98 Cyr61/CCN1 Human Human cells 760 2000
CF60 Cystathionine gamma-lyase/CTH Human E.coli 760 2280
CR02 Cystatin 8/CST8 Mouse E.coli 1200 3520
C087 Cystatin A Human E.coli 640 1760
CE75 Cystatin C/CST3 Human E.coli 840 2520
CR17 Cystatin C/CST3 Human E.coli 1200 3520
CS25 Cystatin C/CST3  Human Human Cells 1200 3520
CI55 Cystatin C/CST3 (C-6His) Human Human cells 1200 3520
C397 Cystatin D Human Human cells 1200 3520
C333 Cystatin E/Cystatin M/CST6 Human Human cells 1200 3520
CD44 Cystatin E/M/CST6 Mouse Human cells 1200 3520
C334 Cystatin F/CST7 Human Human cells 1200 3520
CD20 Cystatin F/CST7 Mouse Human cells 840 2520
C335 Cystatin S/CST4/Cystatin-4 Human Human cells 640 1760
C336 Cystatin SA/CST2/Cystatin-2 Human Human cells 1200 3520
C462 Cystatin SN Human Human cells 1200 3520
C330 Cysteine-rich secretory protein 3/CRISP-3 Human Human cells 640 1760
C969 Cysteine-rich with EGF-like domain protein 2/CRELD2 Human Human cells 1200 3520
CJ36 Cytochrome b5 type B/CYB5B Human Human cells 1200 3520
C217 Cytochrome b5/MCB5/CYB5A Human E.coli 1200 3520
CH62 Cytochrome b-c1 complex subunit /UQCRH Human E.coli 1200 3520
CF80 Cytochrome c/CYCS Human E.coli 1200 3520
C124 Cytoglobin/Histoglobin/HGb Human E.coli 840 2520
C331 Cytotoxic and regulatory T-cell molecule/CRTAM Human Human cells 640 1760
CS47 Cytotoxic T-lymphocyte Protein 4(C-Flag)  Human Human cells 240 720
CS48 Cytotoxic T-lymphocyte Protein 4(C-Flag)  Mouse Human cells 240 720
CS14 Cytotoxic T-lymphocyte protein 4/CTLA-4(C-Fc)  Mouse Human cells 400 720
CI31 Cytotoxic T-lymphocyte protein 4/CTLA4/CD152(C-Fc)  Human Human cells 240 640
CP33 Cytotoxic T-Lymphocyte Protein 4/CTLA-4/CD152 (C-6His) Human Human Cells 400 960
CP34 Cytotoxic T-Lymphocyte Protein 4/CTLA-4/CD152 (C-6His) Mouse Human Cells 400 960
CE63 D-amino-acid oxidase/DAO Human E.coli 1200 3520
CJ64 DCBLD2/ESDN/CLCP1 Human Human cells 400 1200
C271 DCN1-like protein 1/DCUN1D1 Human E.coli 1200 3520
CM48 DDR2/CD167/TKT Mouse Human Cells 600 1440
CM87 Decorin/PGS2/PG40  Mouse Human cells 240 720
CA26 Dentin matrix acidic phosphoprotein 1/DMP-1 Human Human cells 400 1120
CF06 Deoxycytidine kinase/DCK Human E.coli 760 2280
C129 Deoxyhypusine synthase/DHS Human E.coli 840 2520
CB68 Dermatopontin/DPT Human Human cells 760 2000
CE67 Desmin/DES Human E.coli 1200 3520
CE91 DFF45/DFFA/ICAD Human E.coli 760 2000
CK99 Dickkopf-Like Protein 1/DkkL1/Soggy-1 Mouse Human Cells 840 2520
C688 Dickkopf-related protein 1/DKK1 Human Human cells 1200 3520
C773 Dickkopf-related protein 1/DKK1 Mouse Human cells 1200 3520
C852 Dihydropteridine reductase/QDPR Human Human cells 840 2520
C819 Dipeptidase 1/DPEP1 Human Human cells 840 2520
CH47 Dipeptidyl peptidase 3/DPP3 Human E.coli 1200 3520
CH23 Disks large homolog 4/DLG4/PSD95 Human E.coli 840 2520
CC49 Dkk-2/Dickkopf-related protein 2 Human Human cells 840 2520
C412 Dkk-3/Dickkopf-related protein 3 Human Human cells 640 1760
C159 DNA Polymerase beta Human E.coli 840 2520
CS07 DNAX Accessory Molecule-1/DNAM-1/CD226 Mouse Human Cells 760 2000
C326 DR5/TRAIL R2/TNFRSF10B Human Human cells 320 960
CG09 DR6/TNFRSF21(Fc fusion) Human Human cells 480 1440
CI72 D-tyrosyl-tRNA(Tyr) deacylase 1/DTD1 Human Human cells 1200 3520
C745 Dual specificity protein phosphatase 3/DUSP3 Human E.coli 760 2000
CF33 dUTPase/DUT Human E.coli 760 2280
CF59 E3 ubiquitin-protein ligase parkin/PARK2/PRKN Human E.coli 840 2520
CJ52 E-Cadherin/CDH1/E-cad/CD324 Human Human cells 1200 3520
CK08 ECH1/Delta(3,5)-Delta(2,4)-dienoyl-CoA isomerase/mitochondrial Human E.coli 840 2520
CM44 Ectodysplasin A2 Receptor/EDA2R/TNFRSF27 (C-6His) Mouse Human Cells 600 1440
CM43 Ectodysplasin A2 Receptor/EDA2R/TNFRSF27 (C-Fc) Mouse Human Cells 600 1440
CK76 Ectodysplasin Receptor/EDAR Mouse Human Cells 760 2000
CE12 EDF1/MBF1 Human E.coli 1200 3520
CJ23 EFNB1/Ephrin-B1 Mouse Human cells 240 640
C029 EGF Human E.coli 160 400
CH28 EGF/epidermal growth factor Mouse E.coli 240 720
C601 EGF-like repeats and discoidin I-like domains 3/EDIL3 Human Human cells 640 1760
CI61 EGFR/HER1/ERBB1 Human Human cells 1200 3520
CI54 EGFR/HER1/ERBB1(Fc fusion) Human Human cells 760 2000
C954 EG-VEGF/PK1 Human Human cells 840 2520
C219 EIF1AX Human E.coli 1200 3520
C220 EIF1B Human E.coli 1200 3520
CH36 eIF-4E/Eukaryotic translation initiation factor 4E Human E.coli 1200 3520
C200 EIF4EBP1 Human E.coli 840 2520
CE61 EIF4EBP2 Human E.coli 1200 3520
CG95 EIF5A2/Eukaryotic translation initiation factor 5A-2 Human E.coli 760 2280
CA31 ELA3A/CELA3A/ELA3 Human Human cells 1200 3520
CA39 Elafin/Trappin-2 Human Human cells 1200 3520
CG43 Electron transfer flavoprotein subunit beta
/ETFB/FP585
Human E.coli 840 2520
C338 Endocan/ESM-1 Human Human cells 640 1760
CD52 Endoplasmic reticulum resident protein 44/ERP44/TXNDC4 Human Human cells 760 2280
CD29 Endothelial cell-selective adhesion molecule/ESAM Human Human cells 760 2000
CM49 Endothelial cell-specific molecule /Endocan/ESM-1 Mouse Human Cells 600 1440
C340 Endothelial protein C receptor/EPCR Human Human cells 840 2520
C339 EpCAM/TROP1 Human Human cells 560 1680
CM50 EpCAM/TROP1/CD326 (C-Fc) Human Human Cells 600 1440
CI04 EPDR1/Mammalian ependymin-related protein 1
Human Human cells 400 1200
CK51 EphA4/Ephrin type-A receptor 4/HEK8 Human Human Cells 720 2000
CJ75 EphA4/Ephrin type-A receptor 4/HEK8/SEK/TYRO1(Fc fusion) Human Human cells 720 2000
C519 EphA7 Human Human cells 720 2000
CJ80 EphA8/Ephrin type-A receptor 8/EEK/HEK3/KIAA1459 Human Human cells 720 2000
CD11 EphB1/Ephrin type-B receptor 1(Fc fusion) Human Human cells 1200 3520
CJ73 EphB2/Ephrin type-B receptor 2 Human Human cells 720 2000
CS02 Ephrin A Receptor 1/EphA1 (C-6His) Human Human Cells 760 2000
CS03 Ephrin A Receptor 2/EphA2 (C-6His) Human Human Cells 400 1200
CP37 Ephrin A Receptor 2/EphA2 (C-Fc) Human Human Cells 760 2000
C871 Ephrin Type-B Receptor 1/Ephb1 Human Human cells 760 2000
CA70 Ephrin-A1 Human Human cells 840 2520
CD74 Ephrin-A1/EFNA1/TNFAIP4 Mouse Human cells 200 560
CD64 Ephrin-A1/EFNA1/TNFAIP4 (Fc fusion) Human Human cells 760 2000
C464 Ephrin-A3 Human Human cells 240 640
CK92 Ephrin-A3/EFNA3 Mouse Human Cells 760 2000
C466 Ephrin-A4/EFNA4 Human Human Cells 440 1280
CC50 Ephrin-A4/EFNA4 Mouse Human cells 240 720
CD23 Ephrin-A5/EFNA5 Mouse Human cells 760 2000
CJ76 Ephrin-A5/EFNA5 Human Human cells 840 2520
CC54 Ephrin-B1/EFNB1 Human Human cells 760 2280
C465 Ephrin-B2 Human Human cells 240 600
CD70 Ephrin-B2/EFNB2 Mouse Human cells 200 560
CK75 Epidermal Growth Factor Receptor (V30G, Del31-297)/ErbB1/HER1 (C-6His) Human Human Cells 840 2520
CK80 Epidermal Growth Factor Receptor (V30G, Del31-297)/ErbB1/HER1 (C-Fc) Human Human Cells 840 2520
CE11 ER alpha/NR3A1 Human E.coli 1200 3520
CF53 ER beta/NR3A2 Human E.coli 840 2520
CD93 ERBB3/HER3 Human Human cells 760 2000
CA42 ERO1-like protein alpha/ERO1L Human Human cells 1200 3520
CA66 ERP27/Endoplasmic reticulum resident protein 27 Human Human cells 840 2520
C467 Erythroid membrane-associated protein/ERMAP Human Human cells 840 2520
C341 ESAM Human Human cells 560 1680
C283 Ethanolaminephosphotransferase 1/EPT1/SELI Human E.coli 1200 3520
CF51 ETS1/EWSR2 Human E.coli 1200 3520
CK88 Exostosin-Like 2/EXTL2 Mouse Human Cells 840 2520
C433 Extracellular Matrix Metalloproteinase Inducer/Emmprin  Human Human cells 640 2000
C468 F11 Receptor/F11R/JAM-A Human Human cells 840 2520
CI95 F9/Coagulation factor Ix chain Human Human cells 760 2000
C133 FABP1/L-FABP Human E.coli 840 2520
C134 FABP2/I-FABP Human E.coli 400 1200
C135 FABP3/H-FABP Human E.coli 840 2520
C136 FABP4/A-FABP Human E.coli 840 2520
C137 FABP5/E-FABP Human E.coli 840 2520
C221 FABP6/I-BABP  Human E.coli 1200 3520
CI26 FAM172A Human Human Cells 1200 3520
CH41 FAM19A4/TAFA4 Human E.coli 760 2000
C343 FAM3C Human Human cells 840 2520
C344 FAM3D Human Human cells 840 2520
CP50 Fas/TNFRSF6/CD95 (C-Fc) Mouse Human Cells 760 2000
CP49 Fas/TNFRSF6/CD95(C-6His) Mouse Human Cells 760 2000
C139 FBPase 1/FBP1/Fructose-1,6-bisphosphatase 1 Human E.coli 640 1760
CS40 Fc epsilon RII/CD23 Human Human cells 760 2000
CP47 Fc Receptor-like Protein 1/FCRL1/FcRH1 Mouse Human Cells 760 2000
CM60 Fc γ RI/FCGR1A/CD64 Human Human Cells 600 1440
CM55 Fc γ RI/FCGR1A/CD64  Mouse Human Cells 600 1440
CS35 Fc γ RIIa/FCGR2A/CD32a  Human Human cells 760 2000
CS29 Fc γ RIIIA/FCGR3/CD16 Mouse Human cells 760 2000
CS37 Fc γ RIIIA/FCGR3/CD16 (C-6His) Mouse Human cells 760 2000
CS11 Fc γ RIIIA/FCGR3A/CD16a Human Human Cells 760 2000
CI01 FCGRT & B2M Heterodimer  Human Human cells 840 2520
CK96 FcRn & B2M Heterodimer Mouse Human Cells 600 1440
CH48 Ferritin heavy chain/FTH1 Human E.coli 400 840
CH51 Ferritin heavy chain/FTH1(N-polyHis) Human E.coli 400 840
CH49 Ferritin light chain/FTL Human E.coli 400 840
C425 Fetuin A/AHSG Human Human cells 640 1760
C345 Fetuin B/FETUB Human Human cells 640 1760
C520 FGF R5/FGFRL1 Human Human cells 560 1680
CF05 FGF1 intracellular-binding protein/FIBP Human E.coli 1200 3520
CH53 FGF1/FGFa(C-polyHis) Human E.coli 840 2520
C043 FGF1/FGFa/FGF acidic Mouse E.coli 400 1120
C049 FGF1/FGFa/FGF acidic Human E.coli 400 1120
C222 FGF12 Human E.coli 640 1760
C996 FGF17 Human Human cells 840 2520
CG42 FGF17 Human E.coli 840 2520
CG74 FGF19 Human E.coli 840 2520
C044 FGF2/FGFb/FGF basic Mouse E.coli 400 1120
C046 FGF2/FGFb/FGF basic(132-288) Human E.coli 400 1120
C751 FGF2/FGFb/FGF basic(134-288) Human E.coli 840 2520
C779 FGF2/FGFb/FGF basic(143-288) Human E.coli 840 2520
C223 FGF21 Human E.coli 640 1760
CA19 FGF23 Human Human cells 1200 3520
C806 FGF6/HST-2 Human E.coli 840 2520
CH73 FGF7/FGF-7/KGF Human E.coli 1200 3520
CK13 FGF-8a Human E.coli 720 2000
CK14 FGF-8e Human E.coli 840 2520
CK12 FGF-8f Human E.coli 840 2520
C198 FGF9 Human E.coli 936 2800
C132 FGH/Esterase D/ESD Human E.coli 840 2520
CR11 Fibroblast growth factor 10/FGF10 Human  E.coli 840 2520
CR04 Fibroblast Growth Factor 17/FGF-17 Mouse E.coli 840 2520
CM25 Fibroblast Growth Factor 2//FGF2/FGFb Rat E.coli 840 2520
CS24 Fibroblast Growth Factor 21/FGF-21 Cynomolgus Human Cells 840 2520
CR08 Fibroblast Growth Factor 4/FGF-4  Human E.coli 840 2520
CM88 Fibroblast Growth Factor 7/FGF-7/KGF Human Human cells 1200 3520
C798 Fibroblast growth factor 8/FGF-8b/AIGF/HBGF-8 Human E.coli 840 2520
CR12 Fibroblast Growth Factor 9/FGF-9 Mouse E.coli 840 2520
CH38 Fibronectin/FN Human E.coli 240 640
CF28 FIS1/Mitochondrial fission 1 protein/TTC11/CGI-135 Human E.coli 360 2280
CC56 FKBP2/FKBP13/PPIase FKBP2 Human Human cells 840 2520
CH60 FKBP3/FKBP25 Human E.coli 400 840
CG71 FKBP4/Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP4
Human E.coli 360 840
CA33 FKBP7/PPIase FKBP7 Human Human cells 1200 3520
C140 Flap endonuclease 1/FEN-1 Human E.coli 840 2520
C348 FLRT1 Human Human cells 640 1760
C349 FLRT2 Human Human cells 640 1760
C970 FLRT3 Human Human cells 840 2520
CC51 FLT3 Human Human Cells 840 2520
CA82 Flt3L/Fms-related tyrosine kinase 3 ligand Human Human cells 840 2520
CC19 Flt3L/Fms-related tyrosine kinase 3 ligand Mouse Human cells 936 2800
CK93 Fms-Like Tyrosine Kinase 3 Ligand/FLT3LG Mouse Human Cells 840 2520
C784 Folate receptor alpha/FOLR1 Human Human cells 760 2000
CM28 Follicle-Stimulating Hormone α/β Dimer Human Human Cells 1200 3520
CC94 Follistatin-like 1/FSTL1 Human Human cells 760 2000
CM56 Follistatin-Like 1/FSTL1 (C-6His) Mouse Human Cells 600 1440
CM57 Follistatin-Like 1/FSTL1 (C-Fc) Mouse Human Cells 600 1440
CA13 Follitropin subunit beta/FSHB Human Human cells 1200 3520
CM12 Frizzled 2/FZD2 Mouse Human Cells 600 1440
CM61 Frizzled-1/Fz-1/Fzd1 Mouse Human Cells 600 1440
CD77 Fructose-1,6-bisphosphatase 1/FBP1 Human Human cells 640 1760
C202 Fructose-bisphosphate aldolase A/ALDOA Human E.coli 840 2520
CF24 FSTL1/Follistatin-like 1 Human E.coli 760 2000
CF23 FSTL1/Follistatin-like 1 (C-polyHis) Human E.coli 840 2520
C224 Fumarase/FH Human E.coli 1200 3520
C874 Fumarylacetoacetase/FAH Human Human cells 1200 3520
C826 G6PD/Glucose-6-phosphate 1-dehydrogenase Human Human cells 1200 3520
CH32 GABA(A) receptor-associated protein/GABARAP  Human E.coli 840 2520
C143 GABARAP/Apg8p1 Human E.coli 80 240
C269 GABARAPL1 Human E.coli 1200 3520
CE65 GADD45A/DNA damage-inducible transcript 1 protein/DDDIT-1 Human E.coli 1200 3520
CE37 GADD45B/MYD118 Human E.coli 1200 3520
CE26 GADD45G/CR6/DDIT2 Human E.coli 1200 3520
CE38 Galactokinase/GALK1 Human E.coli 1200 3520
C285 Galectin-1/LGALS1 Human E.coli 1200 3520
C803 Galectin-14/LGALS14/Gal-14 Human Human cells 1200 3520
C068 Galectin-3 Human E.coli 400 1120
C846 Galectin-3/LGALS3 Human Human cells 720 2000
C069 Galectin-7 Human E.coli 720 2000
C081 Galectin-8 Human E.coli 720 2000
CE89 Galectin-related protein/LGALSL/HSPC159/GRP  Human E.coli 760 2280
CB28 GALK2/GK2 Human Human cells 1200 3520
CI50 GALNT3/Polypeptide GalNAc transferase 3
Human Human cells 1200 3520
CD50 GALNT7/N-acetylgalactosaminyltransferase 7/GalNAc-T7 Human Human cells 1200 3520
C903 GALNTL1/GalNAc-T-like protein 1 Human Human cells 840 2520
CI86 Ganglioside GM2 activator/GM2A Human Human cells 1200 3520
C166 Gankyrin/PSMD10 Human E.coli 840 2520
C225 GAS-7/KIAA0394 Human E.coli 1200 3520
C657 Gastric triacylglycerol lipase/LIPF Human Human cells 1200 3520
C953 GC/Gc-globulin Human Human cells 840 2520
CG34 GCDH/Glutaryl-CoA dehydrogenase, mitochondrial Human E.coli 840 2520
C002 G-CSF Human E.coli 1200 3520
C799 GDF-11/BMP-11 Human Human cells 1200 3520
C783 GDF-8/Myostatin  Mouse Human cells 1200 3520
CJ43 GDF-8/Myostatin/MSTN Human Human cells 1200 3520
C226 GDNF Human E.coli 1200 3520
CD55 GDNF family receptor alpha-1/GFRA1/RETL1/TRNR1 Human Human cells 400 840
CJ30 GDNF family receptor alpha-2/GFRA2 Human Human cells 400 840
CD08 GDNF/ATF/Glial cell line-derived neurotrophic factor Human Human cells 840 2520
CE01 GDP-L-fucose synthase/TSTA3/SDR4E1 Human E.coli 1200 3520
C700 GFER/HPO/FAD-linked sulfhydryl oxidase ALR Human E.coli 760 2000
C471 GFRα-1/GDNF R α-1 Human Human cells 320 960
C472 GFRα-2/GDNF R α-2 Human Human cells 320 960
C229 GGPPSase/GGPS1 Human E.coli 1200 3520
CP23 GITR/TNFRSF18/CD357 Human Human Cells 240 720
C473 GLB1/β-Galactosidase-1 Human Human cells 936 2800
CH77 Glia maturation factor beta/GMFB Human E.coli 400 840
C227 Glial fibrillary acidic protein/GFAP Human E.coli 1200 3520
C611 Glioma pathogenesis-related protein 1/GliPR1 Human Human cells 1200 3520
C664 Glucagon/GCG Human Human cells 1200 3520
CE02 Glutamine synthetase/GLUL/GLNS Human E.coli 1200 3520
CK07 Glutathione S-transferase P/GSTP1/FAEES3/GST3 Human E.coli 1200 3520
CE41 Glutathione S-Transferase ζ 1/GSTZ1 Human E.coli 1200 3520
CE58 Glutathione synthetase/GSS Human E.coli 1200 3520
CE34 Glycine N-methyltransferase/GNMT Human E.coli 1200 3520
C474 Glycoprotein A33/GPA33 Human Human cells 840 2520
C693 Glypican 1/Gpc1 Mouse Human cells 760 2000
C353 Glypican 5 Human Human cells 640 1760
CP53 Glypican-1/GPC1 Human Human cells 760 2000
C003 GM-CSF Human E.coli 936 2800
C040 GM-CSF Human P. pastoris 840 2520
CJ46 GM-CSF Mouse Human cells 1200 3520
CC79 GM-CSF/CSF2 Human Human cells 760 2280
CK02 GM-CSF/Granulocyte-macrophage colony-stimulating factor Mouse E.coli 1200 3520
C867 GMP reductase 1/GMPR Human Human cells 840 2520
C902 GnRH II/GNRH2/Progonadoliberin-2 Human Human cells 1200 3520
C354 GNS/Glucosamine (N-acetyl)-6-Sulfatase Human Human cells 1200 3520
C933 GOLM1/Golgi membrane protein 1 Human Human cells 840 2520
C836 GPD1/Glycerol-3-phosphate dehydrogenase  Human Human cells 1200 3520
C195 Grancalcin/GCA Human E.coli 840 2520
C144 Grancalcin/GCA(GST fusion) Human E.coli 840 2520
CB53 Granulocyte Colony-Stimulating Factor/G-CSF/CSF1(C-6His) Mouse Human Cells 1200 3520
C355 Granzyme A Human Human cells 1200 3520
C765 Granzyme B(G,H)/GZMB Mouse Human cells 1200 3520
CM86 Granzyme D/GZMD   Mouse Human cells 1200 3520
C755 Growth differentiation factor 15/GDF15 Mouse Human cells 1200 3520
CE35 Growth factor receptor-bound protein 2/GRB2/ASH Human E.coli 1200 3520
CM02 Growth Hormone Receptor/GHR/GHBP Mouse Human Cells 600 1440
C048 Growth Hormone/Gh Mouse E.coli 840 2520
C725 Growth hormone/GH(Pituitary,22kD) Human E.coli 760 2000
CD19 Growth hormone-releasing factor/GHRF/GHRH/Somatoliberin Human Human cells 160 360
C230 GRP/LSM4 Human E.coli 1200 3520
CG67 Guanidinoacetate N-methyltransferase/GAMT Human E.coli 760 2280
CI46 HACL1/HPCL2/PHYH2 Human Human cells 1200 3520
C644 HAI-2/SPINT2 Human Human cells 840 2520
CH71 Haptoglobin Human E.coli 1200 3520
CD97 Haptoglobin/HP/Zonulin
Human Human cells 1200 3520
C356 HAVCR2/TIM-3 Human Human cells 560 1680
CK27 HBA1 Human E.coli 1200 3520
C231 HBAZ/HBZ2 Human E.coli 1200 3520
CK22 HBQ1 Human E.coli 1200 3520
CJ33 HCLS1/Hematopoietic lineage cell-specific protein Human Human cells 1200 3520
C941 HDGFRP3/HDGF2/Hepatoma-derived growth factor 2 Human Human cells 1200 3520
C274 HDHD2 Human E.coli 1200 3520
C550 HE4/WFDC2 Human Human cells 840 2520
C800 Heat Shock 47kDa/SERPINH1 Human Human cells 1200 3520
CH63 Heat shock protein beta-2/HSPB2 Human E.coli 400 840
CH75 Heat shock protein beta-8/HSPB8 Human E.coli 1200 3520
C256 Heat-Responsive Protein 12/Hrsp12  Human E.coli 640 1752
CF57 Hematopoietic Prostaglandin D Synthase/Hpgds Human E.coli 1200 3520
CS13 Heparin Binding EGF like Growth Factor/proHB-EGF Human Human Cells 1200 3520
C522 Hepatocyte cell adhesion molecule/HepaCAM Human Human cells 1200 3520
CP63 Hepatocyte Growth Factor Receptor/HGF R/cMet Human Human cells 760 2000
CF40 Hepatoma-derived growth factor/HDGF Human E.coli 760 2280
CH13 Hepcidin/HAMP/HEPC/LEAP1 Human E.coli 1200 3520
CG89 Hexokinase-3/HK3 Human E.coli 760 2000
CH08 Histatin-3/HTN3 Human E.coli 1200 3520
C290 Histone chaperone ASF1A Human E.coli 1200 3520
CM13 HLADG/CD74 Mouse Human Cells 600 1440
C232 HLP2/HPCAL1 Human E.coli 1200 3520
C945 HMBS/Porphobilinogen deaminase Human Human cells 1200 3520
CE66 HMGB1/High mobility group protein B1/HMG-1 Human E.coli 840 2520
CH67 HMGB1/High mobility group protein B1/HMG-1(MARI) Human E.coli 840 2520
C357 HMGB1/HMG-1 Human Human cells 1024 3080
C987 HMGB2/High mobility group protein B2 Human Human cells 1200 3520
C910 HMGB3/High mobility group protein B3 Human Human cells 840 2520
C146 HO-1/HMOX1/HSP32 Human E.coli 840 2520
CH90 Host cell factor 2/HCFC2 Mouse E.coli 840 2520
CK28 HOXB4 Human E.coli 1200 3520
CE50 HPD/PPD/4HPPD/HPPDase Human E.coli 1200 3520
C862 HR6B/UBE2B/Ubiquitin-protein ligase B Human Human cells 840 2520
C284 HSF2 Human E.coli 1200 3520
CF72 HSP40/DNAJB1 Human E.coli 760 2000
C251 HSPB11/PP25 Human E.coli 1200 3520
CG80 HSPB7/Heat shock protein beta-7 Human E.coli 840 2520
C760 HTRA2/Serine protease HTRA2 Human Human cells 400 840
CJ90 HVEM/TNFRSF14  Mouse Human cells 400 840
CI68 Hyaluronan-binding protein 2/HABP2 Human Human cells 1200 3520
CA81 Hyaluronidase-1/HYAL1 Human Human cells 840 2520
C279 Hydroxyacid oxidase 1/HAO1 Human E.coli 1200 3520
C294 Hypoxanthine-guanine phosphoribosyltransferase/HPRT1 Human E.coli 1200 3520
CS17 Hypoxia up-regulated protein 1/HYOU1 Human Human cells 840 2520
CS30 IAP/OA3/CD47 (C-6His) Mouse Human Cells 760 2000
CM62 IAP/OA3/CD47 (C-Fc) Mouse Human Cells 600 1440
CS08 ICOS Ligand/B7-H2/CD275 Mouse Human Cells 760 2000
CC75 IFNA1/IFNA13/LeIF D Human Human cells 1200 3520
C025 IFNa2a Human E.coli 400 1120
C005 IFNa2b  Human E.coli 400 1120
CC24 IFNA4 Human Human cells 760 2000
C662 IFNA6/LeIF K/Interferon alpha-6 Human Human cells 1200 3520
C476 IFNAR2 Human Human cells 640 1760
CK42 IFN‑gamma R1/CD119 Mouse Human cells 200 560
CK43 IFN‑gamma R1/CD119(Fc fusion) Mouse Human cells 200 560
C014 IFN-gamma/IFNγ Human E.coli 240 800
C746 IFN-gamma/IFNγ Mouse E.coli 400 840
CI57 IFN-gamma/IFNγ Human Human cells 400 1200
CA25 IFN-lambda 3/IL-28B Human Human cells 1200 3520
CC87 IFNW1/Interferon omega-1 Human Human cells 760 2280
CD82 Ig gamma-1 chain C region/IGHG1  Human Human cells 1200 3520
CD85 Ig gamma-1 chain C region/IGHG1  Mouse Human cells 1200 3520
CK73 IGF Binding Protein 6/IGFBP-6  Mouse Human Cells 840 2520
C031 IGF1 Human E.coli 160 400
C023 IGF1(Long-R3-IGF1) Human E.coli 160 400
CF61 IGF2 Human E.coli 720 2000
C347 IGFBP-4 Human Human cells 936 2800
CA41 IGFBP-5 Human Human cells 1200 3520
CM97 IgG2A Fc/Igg-2a Rat Human cells 240 720
C435 IGSF4B/SynCAM3 Human Human cells 560 1680
C027 IL-10 Human E.coli 1200 3520
CD04 IL-10 Human Human cells 1200 3520
C697 IL-10/Interleukin-10 Mouse E.coli 1200 3520
CC08 IL-10RB/Interleukin-10 receptor subunit beta Human Human cells 400 1200
CC42 IL-10RB/Interleukin-10 receptor subunit beta(Fc fusion) Human Human cells 400 1200
C006 IL-11 Human P. pastoris 1200 3520
C757 IL-11/Interleukin-11 Mouse Human cells 1200 5200
CJ59 IL-11/Interleukin-11(Fc fusion) Mouse Human cells 840 2520
CI58 IL-12 (IL12A & IL12B Heterodimer)  Human Human cells 1200 3520
CJ25 IL-12B/P40 Human Human cells 840 2520
CK49 IL-12RB1/IL12RB/CD212  Human Human cells 480 1440
CK90 IL-12RB2/IL-12R β2 Mouse Human Cells 760 2000
CK48 IL-12RB2/IL12R-beta 2 Human Human cells 480 1440
C088 IL-13 Mouse E.coli 1200 3520
CC89 IL-13 Human Human cells 1200 3520
CD56 IL-13(Pro22-Phe131) Mouse Human cells 1200 3520
CD57 IL-13(Ser26-Phe131) Mouse Human cells 1200 3520
CH18 IL-13(Ser26-Phe131) Mouse E.coli 1200 3520
C016 IL-15 Human E.coli 1200 3520
CK34 IL-15 R alpha/IL-15Rα Human Human cells 1200 3520
CK94 IL-15 Receptor α & IL-15 Fusion Protein/IL15RA&IL15 Human Human Cells 840 2520
CJ86 IL-15RA/Interleukin-15 receptor subunit alpha Mouse Human cells 400 840
C045 IL-16 Human E.coli 1200 3520
CK11 IL-16 Mouse E.coli 840 2520
C021 IL-17/IL-17A Human E.coli 400 1200
C774 IL-17A Human Human cells 760 2000
CI60 IL-17A & IL17F Heterodimer Human Human cells 1200 3520
CK30 IL-17B Human Human cells 240 640
C030 IL-17F Human E.coli 936 2800
CA22 IL-17F Human Human cells 840 2520
CD72 IL-18/IL-1F4 Human Human cells 840 2520
CH29 IL-18/IL-1F4 Human E.coli 840 2520
CJ49 IL-18/IL-1F4 Mouse Human cells 400 840
CK06 IL-18/IL-1F4 Mouse E.coli 840 2520
CB99 IL-18BP Human Human cells 360 840
CB73 IL-18RAP Human Human cells 360 840
CG93 IL-1b(N-Met) Human E.coli 840 2520
C041 IL-1F1/IL-1a Mouse E.coli 1200 3520
C070 IL-1F1/IL-1a Human E.coli 1200 3520
C074 IL-1F10/IL-1HY2 Human E.coli 1200 3520
C042 IL-1F2/IL-1b Mouse E.coli 1200 3520
C033 IL-1F3/IL-1Ra Human E.coli 320 800
C071 IL-1F5/IL-36Ra Human E.coli 1200 3520
C072 IL-1F6/IL-36a Human E.coli 1200 3520
C477 IL-1RAcP/IL1R3 Human Human cells 320 960
CA98 IL-1RAP/IL1R3(Fc fusion) Human Human cells 400 840
CK20 IL-1RN Mouse E.coli 1200 3520
CJ62 IL-1Rrp2/IL-1R6/IL-36R Human Human cells 720 2000
C013 IL-2 Human E.coli 400 1200
CD66 IL-2 Human Human cells 400 1200
CK24 IL-2 Mouse E.coli 560 2120
C147 IL-20 Human E.coli 1200 3520
C614 IL-20RA Human Human cells 640 1760
CB04 IL-20RA (Fc fusion) Human Human cells 760 2000
CC41 IL-20RB Human Human Cells 840 2520
CC45 IL-21 Human E.coli 1200 3520
CK10 IL-21/Interleukin-21 Mouse E.coli 1200 3520
CC81 IL-21R/Interleukin-21 receptor Human Human cells 360 840
C047 IL-22 Mouse E.coli 1200 3520
CH50 IL-22 Human E.coli 1200 3520
C952 IL-22BP/IL-22RA2 Human Human cells 840 2520
CJ29 IL-22RA2/Interleukin-22 receptor subunit alpha-2 Human Human cells 840 2520
CP20 IL-23 Recetor/IL-23R (C-6His) Human Human Cells 760 2000
CP09 IL-23 Recetor/IL-23R (C-Fc) Human Human Cells 760 2000
CJ40 IL-23(IL23A&IL12B) Human Human cells 1200 3520
CG64 IL-25/C19orf10(N-polyHis) Human E.coli 360 840
C792 IL-25/IL-17E  Human Human cells 840 2520
CK32 IL-2RA/CD25  Mouse Human cells 760 2280
CJ77 IL-2RA/CD25/IL-2 receptor subunit alpha Human Human cells 840 2520
CJ81 IL-2RB/CD122/Interleukin-2 receptor subunit beta Human Human cells 1200 3520
CJ53 IL-2RG/CD132(Fc fusion) Human Human cells 720 2000
CF63 IL-3 Human E.coli 840 2520
CD90 IL-3
Human Human cells 840 2520
C053 IL-31 Human E.coli 1200 3520
C496 IL-31RB/OSMRB Human Human cells 640 1752
C091 IL-33 Human E.coli 1200 3520
CG73 IL-33 Mouse E.coli 840 2520
C233 IL-33 (C-polyHis) Human E.coli 1200 3520
C758 IL-33/PRSS8 Mouse Human cells 1200 3520
C742 IL-36a/Interleukin-36 alpha Mouse E.coli 840 2520
CK25 IL-36b/IL1F8 Mouse E.coli 640 1760
C050 IL-4 Human E.coli 936 2800
CD03 IL-4 Human Human cells 760 2280
CK15 IL-4 Mouse E.coli 760 2280
CD88 IL-4(C-polyHis) Human Human cells 840 2520
CI59 IL-5 Human Human cells 1200 3520
C009 IL-6 Human E.coli 936 2800
CG39 IL-6 Mouse E.coli 1200 3520
C691 IL-6Ra/IL6R/HABP2/Interleukin-6 receptor subunit alpha
Human Human cells 840 2520
C086 IL-7 Human E.coli 1200 3520
CD47 IL-7 Human Human cells 1200 3520
CK77 IL-7R α/IL-7RA/CD127 Mouse Human Cells 760 2000
CA17 IL-9 Human Human cells 1200 3520
C234 IMP1/IMPA1 Human E.coli 1200 3520
CE98 IMP2/IGF2 mRNA-binding protein 2
Human E.coli 1200 3520
CP58 Importin Subunit Beta-1/KPNB1 Human E.coli 1200 3520
CP06 Indoleamine 2,3-Dioxygenase/IDO/INDO Human E.coli 1200 3520
CP07 Indoleamine 2,3-Dioxygenase/IDO/INDO Mouse E.coli 1200 3520
C475 Inducible Co-Stimulator Ligand/Icoslg  Human Human cells 840 2520
CS46 Inducible T-cell Costimulator/ICOS Mouse Human cells 240 720
CC38 Inducible T-cell costimulator/ICOS/AILIM/CD278 Human Human cells 760 2000
C905 INHBC/NACGT1 Human Human cells 1200 3520
C687 Inhibin beta A chain/Activin A/INHBA Human Human cells 1200 3520
C296 Inhibin beta C chain/Activin beta-C chain/INHBC Human E.coli 1200 3520
CE23 Inosine triphosphate pyrophosphatase/ITPA Human E.coli 1200 3520
CG79 Inosine-5'-monophosphate dehydrogenase 2/IMPDH2 Human E.coli 840 2520
CE24 Inositol monophosphatase 2/IMPA2 Human E.coli 1200 3520
C955 INPP1/Inositol polyphosphate 1-phosphatase Human Human cells 1200 3520
CI49 INPP5A/Type I inositol 1,4,5-trisphosphate 5-phosphatase
Human Human cells 1200 3520
CI47 INSL3/Insulin-like 3 Human Human cells 760 2000
C988 INSL4/Placentin Human Human cells 1200 3520
CA05 Insulysin/IDE Human Human cells 1200 3520
C478 Integrin alpha-5/CD49e Human Human cells 840 2520
CH39 Intelectin-1/ITLN1 Human E.coli 840 2520
CK81 Intercellular Adhesion Molecule 2/ICAM-2/CD102 Mouse Human Cells 240 720
C358 Interferon alpha/beta receptor 1/IFN-α/β R1 Human Human cells 640 1760
CD10 Interferon alpha/beta receptor 2/IFNAR2 Human Human cells 760 2000
CI70 Interferon gamma receptor 1/IFNGR1 Human Human cells 400 840
CS36 Interferon Lambda-2/IL-28A Human Human cells 840 2520
CF18 Interferon regulatory factor 5/IRF5 Human E.coli 1200 3520
CK83 Interferon α-2 Mouse E.coli 240 720
CM40 Interferon γ/IFN-γ/IFNg Mouse Human Cells 520 1200
CM41 Interferon γ/IFN-γ/IFNg (C-6His) Mouse Human Cells 520 1200
CM46 Interferon ζ/IFN-ζ/Limitin Mouse Human Cells 1200 3520
CP28 Interleukin-1 Receptor Type 1/IL-1R-1 (C-6His) Human Human Cells 760 2000
CP29 Interleukin-1 Receptor Type 1/IL-1R-1 (C-Fc) Human Human Cells 760 2000
CP35 Interleukin-1 Receptor Type 1/IL-1RI/IL-1R1 (C-Fc) Mouse Human Cells 400 1200
CP32 Interleukin-1 Receptor Type 2/IL-1 RII (C-6His) Mouse Human Cells 760 2000
CP36 Interleukin-1 Receptor Type 2/IL-1 RII/IL-1R2 (C-Fc) Mouse Human Cells 760 2000
CP30 Interleukin-1 Receptor Type 2/IL-1R-2 (C-6His) Human Human Cells 760 2000
CP31 Interleukin-1 Receptor Type 2/IL-1R-2 (C-Fc) Human Human Cells 760 2000
CI84 Interleukin-1 receptor-like 1/IL1RL1 Human Human cells 400 840
CK89 Interleukin-1 Receptor-Like 1/IL-1RL1/IL-1 R4 (C-6His) Mouse Human Cells 760 2000
CK95 Interleukin-1 Receptor-Like 1/IL-1RL1/IL-1 R4 (C-Fc) Mouse Human Cells 760 2000
CM38 Interleukin-12 Subunit β/IL-12 p40/IL-12B Mouse Human Cells 840 2520
CM39 Interleukin-12/IL-12 Mouse Human Cells 1200 3520
CS32 Interleukin-13 Receptor Subunit Alpha-1/IL-13RA1 Human Human cells 400 840
CS27 Interleukin-17F/IL-17F Human Human Cells 840 2520
CM45 Interleukin-18 Binding Protein Isoform d/IL-18 BPd Mouse Human Cells 520 1200
CC35 Interleukin-18 Receptor Accessory Protein/Il18Rap(Fc-fusion) Human Human cells 840 2520
CR07 Interleukin-21/IL-21 Mouse E.coli 1200 3520
CM72 Interleukin-22/IL-22 Mouse Human Cells 1200 3520
CM69 Interleukin-22/IL-22 (C-hIgG2 Fc) Human Human Cells 1200 3520
CM70 Interleukin-22/IL-22 (C-hIgG4 Fc) Human Human Cells 840 2520
CM71 Interleukin-22/IL-22 (C-mFc) Mouse Human Cells 840 2520
CK84 Interleukin-23 Receptor/IL-23R Mouse Human Cells 760 2000
CS31 Interleukin-23/IL-23  Mouse Human Cells 1440 4320
CB65 Interleukin-27/IL-27 Human Human Cells 1440 4320
CS44 Interleukin-27/IL-27 Mouse Human cells 1440 4320
CS26 Interleukin-28B/IL-28B/IFN-lambda 3  Human Human Cells 840 2520
CP39 Interleukin-3/IL-3 Mouse Human cells 1200 3520
CM89 Interleukin-35/IL-35 Human Human cells 760 2000
CM77 Interleukin-36γ/IL-36γ/IL-1F9 Human E.coli 1200 3520
C073 Interleukin-37/Il-37 Human E.coli 1200 3520
CS33 Interleukin-4 Receptor Subunit Alpha/IL-4 Rα Human Human cells 840 2520
CS38 Interleukin-4 Receptor Subunit Alpha/IL-4 Rα(C-Fc)  Human Human cells 760 2000
CK74 Interleukin-4/IL-4 Mouse Human Cells 840 2520
CF42 IR1B4/PRMT1 Human E.coli 840 2520
CM35 Irisin/FNDC5 (C-6His) Human/Mouse/Rat Human Cells 840 2520
CM36 Irisin/FNDC5 (C-Fc) Human/Mouse/Rat Human Cells 840 2520
CG40 ISG15/UCRP Human E.coli 360 840
C943 Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 Human Human cells 1200 3520
CM21 Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 (C-8His) Human E.coli 1200 3520
CM34 Isocitrate Dehydrogenase 1/IDH1 (R132H,C-8His) Human E.coli 1200 3520
CE49 Isopentenyl pyrophosphate isomerase 2/IDI2 Human E.coli 1200 3520
CI25 ITIH3/Inter-alpha-trypsin inhibitor heavy chain H3 Protein Human Human cells 1200 3520
C679 ITM2B/imBRI2/BRI Human Human cells 1200 3520
CD94 Izumo sperm-egg fusion protein 4/IZUMO4/C19orf36 Human Human cells 760 2000
CB95 Jagged-1/JAG1 Human Human cells 1200 3520
C359 JAM-B/VE-JAM Human Human cells 560 1680
CC52 JAM-B/VE-JAM (Fc fusion) Human Human cells 760 2000
C481 Kallikrein 1/KLK1 Human Human cells 1200 3520
C360 Kallikrein 10/KLK10 Human Human cells 1200 3520
C361 Kallikrein 11/KLK11 Human Human cells 1200 3520
C362 Kallikrein 13/KLK13 Human Human cells 1200 3520
CI30 Kallikrein 3/KLK3/PSA(25-261) Human Human cells 1200 3520
C365 Kallikrein 3/PSA/KLK3(18-261) Human Human cells 1200 3520
C363 Kallikrein 4/EMSP1/KLK4 Human Human cells 1200 3520
C415 Kallikrein 5/KLK5 Human Human cells 1200 3520
C366 Kallikrein 6/Neurosin/KLK6 Human Human cells 1200 3520
C364 Kallikrein 7/KLK7 Human Human cells 1200 3520
CK86 Kallikrein 7/KLK7 Mouse Human Cells 1200 3520
C367 Kallikrein 8/KLK8/Neuropsin Human Human cells 1200 3520
C928 Kallistatin/Serpin A4 Human Human cells 1200 2520
CM66 Kanamycin kinase type II/NEO Klebsiella pneumoniae E.coli 840 2520
CJ26 Kelch-like protein 41/KEL Human Human cells 840 2520
CC61 Ketohexokinase/KHK Human Human cells 760 2280
CJ68 Killer cell lectin-like receptor subfamily B member 1/KLRB1/CD161 Human Human cells 1200 3520
C523 Kininogen Human Human cells 1200 3520
CP17 KIR2DL3/NKAT2/CD158b2 (C-6His) Human Human Cells 760 2000
CP18 KIR2DL3/NKAT2/CD158b2 (C-Fc) Human Human Cells 760 2000
CD53 Kit ligand/KITLG/SCF Human Human cells 760 2280
CJ20 KLKB1/Plasma kallikrein Human Human cells 840 2520
CE62 KPNA2/RCH1/SRP1 Human E.coli 1200 3520
CH54 Krueppel-like factor 6/KLF6 Human E.coli 1200 3520
C148 Lacritin/LACRT Human E.coli 840 2520
C149 LACTB2/β-lactamase-like protein 2 Human E.coli 840 2520
C900 Lactotransferrin/LTF Human Human cells 840 2520
CK56 LAG-3  Mouse Human Cells 1200 3520
CJ91 LAG3/CD223/Lymphocyte activation gene 3 Protein  Human Human cells 720 2000
C368 LAIR1/CD305 Human Human cells 560 1680
C369 LAIR2/CD306 Human Human cells 640 1760
CD49 LALBA/LYZL7/Alpha-lactalbumin Human Human cells 1200 3520
C483 LAMP2/CD107b Human Human cells 640 1760
C370 LBP/Lipopolysaccharide-binding protein Human Human cells 936 2800
CA95 LCAT/Lecithin-cholesterol acyltransferase Human Human cells 1200 3520
CJ12 LDHA/Ldh1/L-lactate dehydrogenase Mouse Human cells 1200 3520
C235 LDHA/PIG19 Human E.coli 1200 3520
C236 LDH-B Human E.coli 1200 3520
CC70 LDLR(avi) Human Human cells 1200 3520
CA88 LDLR/Low-density lipoprotein receptor Human Human cells 840 2440
CS50 Left-right Determination Factor 2 Human Human cells 240 720
C371 Legumain/Asparaginyl Endopeptidase Human Human cells 1200 3520
CJ83 Legumain/Asparaginyl Endopeptidase Mouse Human cells 1200 3520
C067 Leptin Human E.coli 200 400
CM20 Leptin Carassius auratus Yeast 840 2520
CD80 Leucine-rich alpha-2-glycoprotein/LRG1 Human Human cells 760 2280
CB74 Leucine-rich alpha-2-glycoprotein/LRG1(Fc fusion) Human Human cells 840 2520
C686 Leucine-rich repeat-containing protein 3B/LRRC3B Human Human cells 840 2520
C484 Leukocyte Immunoglobulin-Like Receptor Subfamily B Member 1/Lir-1  Human Human cells 560 1680
C485 Leukocyte Immunoglobulin-Like Receptor Subfamily B Member 2/Lir-2  Human Human cells 560 1680
C017 LIF/Leukemia inhibitory factor Human E.coli 840 2520
C690 LIF/Leukemia inhibitory factor Mouse E.coli 760 2000
CM84 LIGHT/HVEM-L/TNFSF14/CD258  Human Human cells 840 2520
CG84 LIM and cysteine-rich domains protein 1/LMCD1/Dyxin Human E.coli 1200 3520
CD98 Lipocalin-2/LCN2/p25/NGAL Human Human cells 760 2000
C845 LMAN2/C5orf8/Glycoprotein GP36b Human Human cells 840 2520
CI79 LMAN2L/VIP36-like protein Human Human cells 840 2520
C574 LMIR1/CD300A Human Human cells 760 2000
CK31 LMIR1/CD300A Mouse Human cells 760 2280
C443 LMIR2/CD300C Human Human cells 640 1760
C201 LMW-PTP/ACP1 Human E.coli 840 2520
CS21 Low Affinity IgG Fc Region Receptor IV/FcgR4/CD16-2 Mouse Human Cells 760 2000
C767 Low affinity immunoglobulin gamma Fc region receptor II/CD32B Mouse Human cells 760 2000
C524 LOX-1/OLR1 Human Human cells 640 1760
C032 LR3-IGF-1 Human E.coli 160 400
CJ66 LRRC19/Leucine-rich repeat-containing protein 19 Human Human cells 1200 3520
CI35 LRRC25/Leucine-rich repeat-containing protein 25 Human Human cells 1200 3520
C618 LRRTM2 Human Human cells 840 2520
CC84 LSAMP/LAMP Human Human cells 760 2000
CI12 L-selectin/SELL Mouse Human cells 400 1200
CI24 LTA4H/Leukotriene A4 Hydrolase Human Human cells 1200 3520
CD78 LTBR/TNFRSF3 Mouse Human cells 760 2000
C372 Lumican Human Human cells 640 1760
C277 L-xylulose reductase/DCXR Human E.coli 1200 3520
C487 Ly6/PLAUR domain-containing protein 3/C4.4A/LYPD3/MIG-C4 Human Human cells 640 1760
CJ56 LY86/MD-16/Lymphocyte antigen 86 Human Human cells 720 2000
CA64 Lymphocyte antigen 6H/LY6H Human Human cells 1200 3520
CH70 Lymphocyte cytosolic protein 2/LCP2 Human E.coli 1200 3520
C328 Lymphotoxin beta R/TNFRSF3 Human Human cells 320 960
CF43 LYPLA2/Acyl-protein thioesterase 2 Human E.coli 760 2280
C857 Lysine--tRNA ligase/KARS Human Human cells 1200 3520
CI91 Lysozyme C/LYZ Human Human cells 840 2520
CA07 Lysozyme g-like protein 2/LYG2 Human Human cells 1200 3520
CS53 Lysyl Oxidase Homolog 2/LOXL2(C-Avi-His)   Human Human cells 240 720
C619 LYVE-1 Human Human cells 936 2800
CP66 Macrophage Colony-stimulating Factor 1 Receptor/M-CSF R/CSF1R/CD115 Human Human cells 400 840
CS42 Macrophage Colony-stimulating Factor 1 Receptor/M-CSF R/CSF1R/CD115(C-Fc)  Human Human cells 400 10000
C756 Macrophage colony-stimulating factor 1/M-CSF/CSF1 Mouse Human cells 1200 3520
C692 Macrophage metalloelastase/MMP12 Mouse Human cells 1200 3520
C897 MAG/Siglec-4a Human Human cells 840 2520
C918 MAN1B1/Mannosidase alpha class 1B member 1 Human Human cells 840 2520
CI17 MANF/ARMET Human Human cells 760 2000
C655 Mannan-binding lectin serine protease 1/MASP1 Human Human cells 1200 3520
CM90 Mannose Binding Lectin 2/MBL-2/MBP-C Mouse Human cells 760 2000
C981 MANSC1/LOH12CR3 Human Human cells 1200 3520
CE88 MAP1LC3A/Apg8p3 Human E.coli 760 2280
C196 Max Human E.coli 840 2520
CE69 MBIP/MAP3K12-binding inhibitory protein 1 Human E.coli 1200 3520
C488 MBL-2/MBP-C Human Human cells 640 1760
C417 M-CSF Human Human cells 1200 3520
C470 M-CSF/CSF1 Rat Human cells 1200 3520
C276 MDH1/Malate dehydrogenase, cytoplasmic Human E.coli 1200 3520
CI48 MDH2/Malate dehydrogenase, mitochondrial
Human Human cells 1200 3520
CI19 MDP1/Magnesium-dependent phosphatase 1
Human Human cells 240 800
C917 MECR/Trans-2-enoyl-CoA reductase Human Human cells 1200 3520
C927 Membrane Primary Amine Oxidase/AOC3 Human Human cells 1440 4320
CI94 MERTK/MER/Receptor tyrosine kinase MerTK Human Human cells 1200 3520
CP51 Mesothelin Human Human Cells 600 1200
CP52 Mesothelin (C-Fc Human Human Cells 760 2000
CM52 Mesothelin/MPF/MSLN/CAK1 (C-6His) Human Human Cells 600 1440
CM51 Mesothelin/MPF/MSLN/CAK1 (C-Fc) Human Human Cells 600 1440
CR21 Methionine Aminopeptidase 1  Human E.coli 760 2000
CF03 Methionine Aminopeptidase 1D/MAP1D/METAP1D Human E.coli 840 2520
CG86 Methylated-DNA--protein-cysteine methyltransferase
/MGMT
Human E.coli 760 2280
CI08 Methyl-CpG-binding protein 2/MECP2 Human Human cells 1200 3520
CI82 Methylmalonyl-CoA epimerase/MCEE Human Human cells 400 1200
CI81 MFAP4/Microfibril-associated glycoprotein 4 Human Human cells 400 1200
C824 MGAT2/Mannoside acetylglucosaminyltransferase 2 Human Human cells 1200 3520
C150 MIA Human E.coli 840 2520
C489 MICA/MHC-I related sequence A Human Human cells 560 1760
CG11 MICA/MHC-I related sequence A(Fc fusion) Human Human cells 760 2000
CH27 MIF/Macrophage migration inhibitory factor Mouse E.coli 840 2520
CH33 MIF/Macrophage migration inhibitory factor Human E.coli 1200 3520
C525 MINPP1/MIPP Human Human cells 840 2520
C237 Miz-1/ZBTB17 Human E.coli 1200 3520
C374 MMP-1/Interstitial collagenase Human Human cells 1200 3520
C377 MMP-2/72 kDa type IV collagenase Human Human cells 1200 3520
C378 MMP-3/Matrix metalloproteinase-3 Human Human cells 1200 3520
CI71 MMP-9/metalloproteinase-9/CLG4B Human Human cells 1200 3520
C297 MOB kinase activator 1A/MOB1A/MOBKL1B Human E.coli 1200 3520
C286 MOB-like protein phocein/MOB4/MOBKL3 Human E.coli 1200 3520
C051 MOG Human E.coli 560 1680
C565 MOG Human Human cells 840 2520
CE43 Mortality factor 4-like protein 2/MORF4L2/MRGX Human E.coli 1200 3520
CE21 Mp1/MAPKSP1 Human E.coli 1200 3520
CH68 Mrp8/Protein S100-A8 Mouse E.coli 840 2520
CH64 MTHFS/5-formyltetrahydrofolate cyclo-ligase Human E.coli 1200 3520
CA16 Mucin-15/MUC15 Human Human cells 1200 3520
C238 Myelin P2 protein/PMP2 Human E.coli 1200 3520
C802 Myelin peripheral protein/MPZ Human Human cells 1200 3520
CI85 Myelin protein zero-like 1/MPZL1 Human Human cells 400 840
CG08 Myozenin-2/MYOZ2 Human E.coli 1200 3520
C270 NAD kinase/NADK Human E.coli 1200 3520
CF98 NANS/N-acetylneuraminate synthase Human E.coli 760 2280
C275 NAPA/Alpha-soluble NSF attachment protein Human E.coli 1200 3520
C154 Natriuretic Peptides B/Nppb  Human E.coli 840 2520
C763 Natural Cytotoxicity Triggering Receptor 1/NKp46/NCR1 Human Human cells 840 2520
CC40 Natural Cytotoxicity Triggering Receptor 3/NCR3 Human Human cells 840 2520
CS28 Natural killer cell receptor 2B4/SLAMF4/CD244(C-6His) Mouse Human cells 760 2000
CK17 NCF1 Human E.coli 1200 3520
CF49 NCK1 Human E.coli 760 2000
C379 NCR3/NKp30/NCR3/CD337 Human Human cells 936 2800
C299 NDRG1/N-myc downstream-regulated gene 1 protein/NDRG1 Human E.coli 1200 3520
CG68 NECAP2/Adaptin ear-binding coat-associated protein 2 Human E.coli 760 2280
C492 Nectin-1/PVRL1 Human Human cells 640 1760
C172 NEDP1/SENP8 Human E.coli 240 560
C997 NELL1/NRP1 Human Human cells 1200 3520
CM47 Nephroblastoma Overexpressed Gene /NOV/CCN3/IGFBP-9 Mouse Human Cells 600 1440
C916 Netrin-G1/NTNG1 Human Human cells 840 2520
C999 NEU-1/Sialidase-1 Human Human cells 1200 3520
CP45 Neural Cell Adhesion Molecule 1/NCAM-1/CD56 Human Human Cells 760 2000
C495 Neurexophilin-1 Human Human cells 720 2000
CH42 Neuritin/NRN1 Human E.coli 760 2000
CK66 Neuroblastoma Suppressor of Tumorigenicity 1/NBL1 Mouse Human Cells 760 2000
C239 Neurocalcin-δ/NCALD Human E.coli 1200 3520
C493 Neuroligin 1/NLGN1(46-693) Human Human cells 640 1760
CA77 Neuroligin 4/NLGN4 Human Human cells 840 2520
C932 Neuropeptide Y/NPY Human Human cells 840 2520
C494 Neuroplastin Human Human cells 840 2520
CB27 Neurotrimin  Human Human cells 1200 3520
CH31 Neutrophil gelatinase-associated lipocalin/LCN2
Human E.coli 760 2000
CH12 NFYA/Nuclear TF Y subunit alpha  Human E.coli 1200 3520
CE78 NFYA/Nuclear TF Y subunit alpha(GST fusion) Human E.coli 1200 3520
CM17 NGAL/Lipocalin-2/LCN2 (C-6His) Mouse Human Cells 600 1440
CM18 NGAL/Lipocalin-2/LCN2 (C-Fc) Mouse Human Cells 600 1440
C787 NGF R/TNFRSF16  Mouse Human cells 760 2000
C078 NGF(with pro peptide) Human E.coli 840 2520
C060 NGF(β-NGF) Human E.coli 400 1200
C531 NgR3/NgRH2 Human Human cells 840 2520
C240 NHP2-like protein 1/NHP2L1 Human E.coli 1200 3520
CE48 NIP7/KD93 Human E.coli 1200 3520
CB20 NKG2-A/NKG2-B Type II Integral Membrane Protein Human Human cells 240 720
CK78 NKG2D Ligand 1/NKG2DL/ULBP1 Human Human Cells 760 2000
CD42 NKG2D ligand 2/N2DL2/ULBP-2(Fc fusion) Human Human cells 760 2000
C508 NKG2D ligand 2/ULBP-2/N2DL2 Human Human cells 560 1680
CP46 NKG2-D type II Integral Membrane Protein/NKG2D/CD314 Human Human Cells 760 2000
C632 Nogo Receptor/NgR Human Human cells 560 1680
CM42 Nogo-66 Receptor/Reticulon 4 Receptor/NgR/RTN4R (C-6His) Mouse Human Cells 600 1440
CM16 Nogo-66 Receptor/Reticulon 4 Receptor/NgR/RTN4R (C-Fc) Mouse Human Cells 600 1440
CI34 NPDC1/Neural proliferation differentiation and control protein 1
Human Human cells 760 2000
CC04 NRCAM/Neuronal cell adhesion molecule Human Human cells 760 2000
C753 NRG1/Pro-neuregulin-1/NRG1‑beta 1 Human E.coli 760 2000
CI43 NRN1L/Cpg15-2/Neuritin 1-like Protein Human Human cells 760 2000
C080 NT-3(with pro peptide) Human E.coli 840 2520
C079 NT-3/Neurotrophin-3 Human E.coli 1200 3520
CA38 NTAL/LAT2 Human Human cells 1200 3520
C387 NTB-A/SLAMF6 Human Human cells 560 1680
CG85 Nucleolar protein family A member 2
/NHP2/NOLA2
Human E.coli 760 2280
C241 Nucleoside diphosphate kinase A/NM23-H1/NDPKA Human E.coli 1200 3520
CH76 OASL/2'-5'-oligoadenylate synthase-like protein Human E.coli 1200 3520
C128 OGG1/N-glycosylase/DNA lyase Human E.coli 840 2520
CS01 Olfactomedin-4/OLFM4 Human Human Cells 1200 3520
C388 ON/SPARC/BM-40 Human Human cells 400 1120
C099 Oncostatin M/OSM Human E.coli 1200 3520
CG81 Ornithine decarboxylase/ODC1 Human E.coli 840 2520
C497 Osteoactivin/GPNMB Human Human cells 640 1760
CR03 Osteocrin Human E.coli 1200 3520
C544 Osteopontin/OPN/SPP-1 Human Human cells 400 1280
C325 Osteoprotegerin/TNFRSF11B/OPG Human Human cells 320 960
C156 OTX2 Human E.coli 840 2520
CJ45 OX40 Ligand/TNFSF4/CD252 Human Human cells 1200 3520
CM74 OX40 Ligand/TNFSF4/OX40L Mouse Human Cells 840 2520
CK60 OX40/TNFRSF4 Human Human Cells 760 2280
CE72 p21/CIP1/CDKN1A Human E.coli 1200 3520
C288 p27/Kip1/Cyclin-dependent kinase inhibitor 1B/CDKN1B Human E.coli 1200 3520
CF68 p50/POLD2/DNA polymerase delta subunit 2 Human E.coli 1200 3520
C834 PACSIN1/Syndapin-1 Human Human cells 1200 3520
C929 PACSIN2 Human Human cells 1200 3520
CF07 PADI4/PADI5/PDI5 Human E.coli 1200 3520
CA52 Pancreatic lipase-related protein 2/PNLIPRP2 Human Human cells 840 2520
CI10 Pancreatic prohormone/PPY/PNP Human Human cells 1200 3520
CI62 PAPSS1 Human Human cells 1200 3520
C766 Parathyroid hormone 1 receptor/PTH1R Human Human cells 760 2000
CE29 Partner of Y14 and mago/WIBG/PYM Human E.coli 1200 3520
C157 Parvalbumin alpha/PVALB Human E.coli 840 2520
C245 Parvalbumin β/OM/OCM Human E.coli 1200 3520
CG44 Parvulin-14/PIN4 Human E.coli 760 2280
CE03 PBLD/MAWBP Human E.coli 1200 3520
C844 PCDH1/Protocadherin-1 Human Human cells 1200 3520
CD63 PCDH10/protocadherin-10  Human Human cells 640 1760
CA83 PCSK9/Proprotein Convertase 9 Human Human cells 840 2000
CA86 PCSK9/Proprotein Convertase 9 Mouse Human cells 1200 3520
CA84 PCSK9/Proprotein Convertase 9 (biotinylated) Human Human cells 1200 3520
CA85 PCSK9/Proprotein Convertase 9 (biotinylated-his) Human Human cells 1200 3520
CJ98 PD-1/PDCD1 Mouse Human cells 400 1120
CJ97 PD-1/PDCD1(Fc fusion) Mouse Human cells 400 1120
CM98 PDCD1/PD-1/CD279 Cynomolgus monkey Human Cells 760 2000
CM82 PDCD1/PD-1/CD279 (C93S Mutant, C-6His) Human Human Cells 840 2520
CM81 PDCD1/PD-1/CD279 (C-Fc) Human Human cells 600 1440
CD91 PDCD1/Programmed cell death protein 1 Human Human cells 760 2000
CF25 PDCD10/Programmed cell death protein 10 Human E.coli 1200 3520
CF62 PDCD4/Programmed cell death protein 4 Human E.coli 840 2520
CG07 PDCD5/Programmed cell death protein 5 Human E.coli 760 2280
C272 PDCD8/AIF/AIFM1 Human E.coli 1200 3520
C298 Pdgf-Associated Protein/Pap  Human E.coli 1200 3520
C199 PDGF-BB Human E.coli 1200 3520
CM96 PDGFR α/PDGFRA/CD140a Mouse Human cells 760 2000
CP12 PDGFR α/PDGFRA/CD140a (C-6His) Mouse Human Cells 760 2000
C380 PDGFRβ/CD140b Human Human cells 400 1200
CC92 PDIA3/Protein disulfide-isomerase A3 Human Human cells 1200 3520
CD96 PDIA5/Protein disulfide-isomerase A5  Human Human cells 1200 3520
C527 PDI-like protein of the testis/PDILT Human Human cells 840 2520
CJ88 PD-L1/B7-H1/CD274 Mouse Human cells 400 840
CM33 PD-L1/B7-H1/CD274 (C-Flag) Human Human Cells 520 1200
CM06 PD-L1/B7-H1/CD274 (C-mFc) Human Human Cells 520 1200
CM79 PD-L1/B7-H1/CD274(C-Fc) Human Human cells 520 1200
CJ89 PD-L1/B7-H1/CD274(Fc fusion) Mouse Human cells 400 840
CF65 PEA15/PED/Astrocytic phosphoprotein PEA-15 Human E.coli 840 2520
C510 Pentraxin 2/SAP Human Human cells 640 1760
CK40 Pentraxin 2/SAP Mouse Human cells 1200 3520
CG88 Peptidase D/PEPD/PRD Human E.coli 1200 3520
CR15 Peptidyl-prolyl Cis-trans Isomerase A/Cyclophilin A/CYPA Human E.coli 240 720
CR16 Peptidyl-prolyl Cis-trans Isomerase A/Cyclophilin A/CYPA Mouse E.coli 240 720
CE96 Peptidyl-Prolyl Cis-Trans Isomerase D/Ppid  Human E.coli 760 2280
C253 Peptidyl-Prolyl Cis-Trans Isomerase H/Ppih  Human E.coli 1200 3520
C291 Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase-like 1/PPIL1 Human E.coli 1200 3520
CJ39 Periostin(POSTN) Human Human cells 760 2000
CE06 peroxiredoxin 6/PRDX6/AOP2 Human E.coli 1200 3520
CH58 Peroxiredoxin-1/PRDX1 Human E.coli 400 840
CH87 Peroxiredoxin-4 Human E.coli 840 2520
CE73 Peroxiredoxin-4/PRDX4 Human E.coli 1200 3520
CK91 Peroxiredoxin-5/PRDX5 Human Human Cells 760 2000
CR05 Peroxisomal Acyl-coenzyme A Oxidase 1/ACOX1 Human E.coli 1200 3520
CE13 PFDN4/PFD4 Human E.coli 1200 3520
CI45 PFKFB1/PFK/FBPase 1 Human Human cells 1200 3520
CI40 PFKM/Phosphofructokinase-M
Human Human cells 840 2520
CJ09 PGCP/Carboxypeptidase Q/Hematopoietic lineage switch 2 Mouse Human cells 1200 3520
CA51 PGD2 Synthase/PTGDS Human Human cells 840 2520
C848 PGDH(15-PGDH)/HPGD Human Human cells 1200 3520
CI37 PGF/Placenta growth factor
Mouse Human cells 1200 3520
CI52 PGK1/PGKA Human Human cells 1200 3520
CF45 PHLDA2/BWR1C/HLDA2/IPL/TSSC3 Human E.coli 840 2520
CM65 Phosphinothricin N-acetyltransferase/Bar Streptomyces hygroscopicus E.coli 840 2520
CM27 Phosphoglucomutase 2/PGM2 Human E.coli 840 2520
CD51 Phosphoinositide-3-kinase-interacting protein 1/PIK3IP1/HGFL Human Human cells 760 2000
C246 PHS/PCBD1 Human E.coli 1200 3520
C921 PI4KB/Phosphatidylinositol 4-kinase beta Human Human cells 1200 3520
C381 PIGR/Polymeric immunoglobulin receptor Human Human cells 640 1760
C218 PIN/DYNLL1 Human E.coli 1200 3520
C287 PIN2/PINX1 Human E.coli 1200 3520
CJ35 PIP4K2A/Phosphatidylinositol 5-phosphate 4-kinase type-2 alpha Human Human cells 1200 3520
CE10 PITPNA/PITPN Human E.coli 1200 3520
C247 PKI-β/PKIB Human E.coli 1200 3520
CE82 PLA2G16/HRSL3 Human E.coli 840 2520
CJ15 PLA2G1B/Phospholipase A2/PLA2/PLA2A/PPLA2 Human Human cells 1200 3520
C457 Placental Lactogen/CSH1 Human Human cells 936 2800
CD21 Plasminogen activator inhibitor 1
/PAI/SERPIN E1
Mouse Human cells 1200 3520
CS06 Platelet Receptor Gi24/VISTA/B7-H5 Mouse Human Cells 760 2000
C244 Platelet-activating factor acetylhydrolase IB subunit beta/PAFAHB
Human E.coli 1200 3520
C624 Platelet-Activating Factor Acetylhydrolase/Pafah  Human Human cells 1200 3520
CH79 Platelet-derived growth factor subunit A/PDGFA Human E.coli 1200 3520
CH46 Platelet-derived growth factor subunit A/PDGFA(N-polyHis) Human E.coli 1200 3520
C790 plexin domain-containing protein 2/PLXDC2 Mouse Human cells 1200 3520
C681 PLRP1/Pancreatic lipase-related protein 1 Human Human cells 840 2520
C768 PM20D1/Probable carboxypeptidase PM20D1 Mouse Human cells 1200 3520
C248 PMKase/PMVK Human E.coli 1200 3520
C249 PMM1/Phosphomannomutase 1 Human E.coli 1200 3520
C250 PMM2/Phosphomannomutase 2 Human E.coli 1200 3520
C528 Podoplanin/PDPN/Aggrus Human Human cells 560 1680
CA99 Podoplanin/PDPN/GP36(Fc fusion) Human Human cells 760 2000
CS09 Poliovirus Receptor/PVR/CD155 Mouse Human Cells 760 2000
CI09 Polymeric immunoglobulin receptor/PIGR Human Human cells 760 2000
CH55 Polyubiquitin-B/UBB Human E.coli 840 2520
C671 POMGNT1 Human Human cells 1200 3520
C161 PP2C alpha/PPM1A Human E.coli 640 1760
C252 PPC-DC/COAC Human E.coli 1200 3520
CE80 PPP1CC/Protein phosphatase 1C catalytic subunit Human E.coli 1200 3520
C163 PPP1R1A/Protein phosphatase 1 regulatory subunit 1A/IPP-1 Human E.coli 840 2520
CC64 PPT1/Palmitoyl-protein thioesterase 1 Human Human cells 760 2000
CG26 PRDX3 Human E.coli 760 2280
CP22 Pre-B-Cell Colony-Enhancing Factor 1/PBEF/Visfatin Human E.coli 760 2000
C463 Pref-1/DLK-1/FA1 Human Human cells 840 2520
C254 Prefoldin subunit 2/PFDN2 Human E.coli 1200 3520
CD36 Pregnancy-specific beta-1-glycoprotein 2
/PSG2/PSBG2
Human Human cells 1200 3520
CJ22 Prion-like protein doppel/PRND  Human Human cells 840 2520
CJ31 PRKAR1A/TSE1 Human Human cells 400 840
C923 PRKG1/cGMP-dependent protein kinase 1 Human Human cells 1200 3520
CC65 Probable serine carboxypeptidase CPVL Human Human cells 1200 3520
CA69 Proenkephalin-A/PENK Human Human cells 1200 3520
CG75 Profilin-2/PFN2 Human E.coli 360 840
C754 Programmed cell death protein 1/PDCD1 Human Human cells 760 2000
CM59 Prolactin Receptor/PRLR (C-6His) Mouse Human Cells 600 1440
CM58 Prolactin Receptor/PRLR (C-Fc) Mouse Human Cells 600 1440
CI44 Promotilin/MLN Human Human cells 1200 3520
CH86 Pro-Neuregulin-1(177-241) Human E.coli 840 2520
CH83 Pro-neuregulin-1/NRG1‑beta 1 Human E.coli 400 840
CH84 Pro-neuregulin-1/NRG1‑beta 1(N-polyHis) Human E.coli 400 840
CA89 Proprotein Convertase 9/PCSK9 (D374Y) Human Human cells 840 2520
C420 Prostatic Acid Phosphatase/ACPP Human Human cells 1200 3520
CH72 Protachykinin-1/TAC1 Human E.coli 1200 3520
C833 Protamine-2/PRM2 Human Human cells 1200 3520
CM14 Protein CREG1/CREG Mouse Human Cells 840 2520
C255 Protein CutA/CUTA Human E.coli 1200 3520
CF56 Protein Disulfide Isomerase/P4HB/ERBA2L/PDI/PDIA1/PO4DB Human E.coli 760 2000
CA58 Protein disulfide-isomerase A4/PDIA4 Human Human cells 840 2520
C526 Protein disulfide-isomerase A6/PDIA6 Human Human cells 840 2520
CE32 Protein Dr1/DR1/NC2-beta Human E.coli 840 2520
C165 Protein kinase C epsilon type/PKCE Human E.coli 840 2520
C162 Protein phosphatase 1 regulatory subunit 14A/CPI-17 Human E.coli 840 2520
C160 Protein phosphatase 1G/PP1MG Human E.coli 840 2520
CG16 Protein S100-A13/S100A13 Human E.coli 760 2000
C777 protein tyrosine phosphatase type IVA 2/PTP4A2 Human E.coli 760 2000
C628 Proteinase 3/Myeloblastin/PRTN3 Human Human cells 840 2520
C892 Proteoglycan 3/PRG3 Human Human cells 840 2520
C629 Protocadherin-10 Human Human cells 720 2000
CB81 PRSS1/Trypsin 1 Human Human cells 1200 3520
CC90 PSG3/Pregnancy-specific beta-1-glycoprotein 3 Human Human cells 1200 3520
CC62 PSG5/PS-beta-G-5/PSBG-5 Human Human cells 1200 3520
CB23 PSG9/PSG11 Human Human cells 1200 3520
C167 PSP/Phosphoserine phosphatase Human E.coli 840 2520
C010 PTH 1-84/Parathyroid hormone/Parathormone Human E.coli 840 2520
CJ55 PTH1R/PTHR1 Human Human cells 720 2000
CF16 PTHLH/PTHrP/PTH related protein Human E.coli 1200 3520
C168 PTP1C/PTPN6 Human E.coli 1200 3520
CH80 PTPRN576-950
Human E.coli 1200 3520
CH82 PTPRN578-859 Human E.coli 1200 3520
CH78 PTPRN687-979
Human E.coli 1200 3520
CJ19 PVRL4/Nectin-4/PRR4/LNIR Human Human cells 720 2000
CH81 Pyruvate kinase PKM/PKM2 Human E.coli 560 1560
C257 QAPRTase/QPRT
Human E.coli 1200 3520
CS23 RANK/TNFRSF11A Mouse Human Cells 760 2000
CK64 RANK/TNFRSF11A/CD265  Human Human cells 720 2000
CJ94 RANKL/OPGL/TNFSF11/CD254  Mouse Human cells 1200 3520
C169 RBP4/Retinol-Binding Protein 4 Human E.coli 640 1760
CP69 Receptor Tyrosine-Protein Kinase ErbB-2/HER2 (C-6His)  Human Human cells 760 2000
C530 Reg1A/Lithostathine-1-alpha Human Human cells 840 2520
CJ37 Reg2/Lithostathine-2 Mouse Human cells 840 2520
CC77 REG3G/Regenerating islet-derived protein 3-gamma Human Human cells 1200 3520
CD30 REG4/GISP/RELP/Regenerating islet-derived protein 4 Human Human cells 760 2000
CB80 RELT/TNFRSF19L Human Human cells 760 2000
CJ48 Resistin/ADSF/RETN Human Human cells 760 2280
CJ57 Resistin/ADSF/RETN Mouse Human cells 720 2000
CG51 Resistin/RETN Human E.coli 760 2280
CD95 Retbindin/RTBDN Human Human cells 1200 3520
CA44 Reticulocalbin-3/RCN3 Human Human cells 840 2520
CG56 Reticulon-4/RTN4/NOGO  Human E.coli 760 2000
CJ21 Retinoic acid receptor responder protein 2/Chemerin Human Human cells 840 2520
CR20 Retinoid-binding Protein 7  Human E.coli 760 2000
CP74 Retinol-binding Protein 2  Human E.coli 760 2000
CR18 Retinol-Binding Protein 3 (N-6His) Human E.coli 760 2000
CR19 Retinol-binding Protein 5  Human E.coli 760 2000
C228 r-Glutamylaminecyclotransferase/Ggact  Human E.coli 1200 3520
C214 r-Glutamylcyclotransferase/Ggct  Human E.coli 1200 3520
CH40 RGMA/Repulsive guidance molecule A Human E.coli 760 2000
CG22 RHEB/RHEB2 Human E.coli 1200 3520
C804 Ribose-phosphate pyrophosphokinase 2/PRPS2 Human Human cells 840 2520
C772 Ribosomal protein S6 kinase alpha-1/RPS6KA1  Human Human cells 1200 3520
CF37 Ribulose-phosphate 3-epimerase/RPE Human E.coli 840 2520
CM26 RNA Pyrophosphohydrolase/rppH E.coli E.coli 840 2520
CA30 Rnase 1 Human Human cells 1200 3520
CA06 Rnase 3/ECP Human Human cells 1200 3520
CA50 Rnase 6 Human Human cells 840 2520
CI28 Rnase T2/Ribonuclease T2 Human Human cells 1200 3520
C770 Roundabout homolog 4/ROBO4  Human Human cells 760 2000
C170 RPS19/40S ribosomal protein S19 Human E.coli 840 2520
CH74 RPS7/40S ribosomal protein S7 Human E.coli 1200 3520
CD83 R-spondin-1/RSPO1 Human Human cells 840 2520
CB79 R-spondin-3/RSPO3 Human Human cells 840 2520
CP24 S100 Calcium Binding Protein A15A/S100A15A Mouse E.coli 760 2000
CK82 S100 Calcium Binding Protein B/S100B Mouse E.coli 760 2000
CM19 S100 Calcium Binding Protein B/S100B Human E.coli 600 1440
C743 S100A12/Protein S100-A12/EN-RAGE Human E.coli 760 2000
CH98 S100A6/Protein S100-A6 Human E.coli 400 1200
C794 S100A8/Protein S100-A8 Human E.coli 400 1200
C796 S100A8/S100A9 Heterodimer Human E.coli 840 2520
C795 S100-A9/Protein S100-A9 Human E.coli 400 840
C258 S100P/S100 calcium-binding protein P Human E.coli 1200 3520
CP14 Scavenger Receptor B2/SR-B2/LIMPII/CD36L2 (C-Fc) Mouse Human Cells 760 2000
CP13 Scavenger Receptor B2/SR-B2/LIMPII/CD36L2 (N-6His) Mouse Human Cells 760 2000
C532 Scavenger Receptor Class B Member 2/Scarb2  Human Human cells 1024 3080
CC82 SCG2/Secretogranin-2 Human Human cells 760 2000
CE52 SCL/Tal1 Human E.coli 1200 3520
CD48 Sclerostin/SOST Human Human cells 1200 3520
C259 SCO1/SCOD1 Human E.coli 1200 3520
CJ11 SDC4/Syndecan-4/SYND4/Ryudocan core protein Mouse Human cells 400 1200
C674 Secretagogin/SCGN Human Human cells 840 2520
CA49 Secreted and transmembrane protein 1/SECTM1/K12 Human Human cells 720 2000
CI78 Secretogranin-3/SCG3 Human Human cells 400 1200
C654 Secretory lectin ZG16/ZG16 Human Human cells 1200 3520
CI92 Sedoheptulokinase/SHPK/CARKL Human Human cells 1200 3520
CI93 Selenophosphate synthase 1/SEPHS1 Human Human cells 1200 3520
CJ08 SEMA4D/Semaphorin-4D/CD100/Semacl2/Semaj Mouse Human cells 720 2000
CD65 Semaphorin 3A/SEMA3A/SEMAD Human Human cells 840 2520
C636 Semaphorin 3C/SEMA3C Human Human cells 560 1680
CI66 Semaphorin 4A/SEMA4A Mouse Human cells 1200 3520
CB69 Semaphorin 4B/SEMA4B Human Human cells 1200 3520
CC34 Semaphorin 4B/SEMA4B(Fc fusion) Human Human cells 1200 3520
CJ70 Semaphorin 4C  Mouse Human cells 1200 3520
CI76 Semaphorin 4D/SEMA4D/CD100 Human Human cells 720 2000
CJ67 Semaphorin 4G/KIAA1619/SEMA4G Human Human cells 720 2000
C499 Semaphorin 5A/SEMA5A Human Human cells 840 2520
C638 Semenogelin-1/SEMG1 Human Human cells 840 2520
CH01 Sentrin-specific protease 2/SENP2 Human E.coli 240 720
C171 Sentrin-specific protease 7/SSP2/SENP7 Human E.coli 840 2520
C931 Serine hydroxymethyltransferase/SHMT1 Human Human cells 1200 3520
CJ41 Serotransferrin/Tf Human Human cells 400 1200
C533 Serpin A1/a1-Antitrypsin Human Human cells 1200 3520
CA54 Serpin A10/PZI Human Human cells 840 2520
C192 Serpin A12/Vaspin Human E.coli 840 2520
C695 Serpin A1b Mouse Human cells 1200 3520
C534 Serpin A3/AACT Human Human cells 1200 3520
C535 Serpin A5/Protein C Inhibitor Human Human cells 1200 3520
C639 Serpin A6 Human Human cells 1200 3520
C536 Serpin A7/T4-binding globulin Human Human cells 840 2520
CB56 Serpin A8/Angiotensinogen Human Human cells 1200 3520
CJ01 Serpin B1/ELANH2/MNEI/PI2 Human Human cells 840 2520
CI96 Serpin B12 Human Human cells 1200 3520
CJ63 Serpin B3/SCCA-1 Human Human cells 1200 3520
CM24 Serpin B3/SERPINB3/SCCA1 Human E.coli 1200 3520
CF94 Serpin B5/Maspin Human E.coli 760 2000
CE54 Serpin B6 Human E.coli 1200 3520
CJ32 Serpin B9 Human Human cells 760 2000
CK98 Serpin D1/Heparin Cofactor II/HCF2 Mouse Human Cells 1200 3520
C537 Serpin E1  Human Human cells 1200 3520
C538 Serpin F1  Human Human cells 840 2520
CG77 Serpin F1/Pigment epithelium-derived factor/PEDF Mouse E.coli 760 2280
CM08 Serpin F2/Alpha-2-Antiplasmin (C-6His) Mouse  Human Cells 1200 3520
CM07 Serpin F2/Alpha-2-Antiplasmin (C-Fc) Mouse Human Cells 1200 3520
C539 Serpin G1  Human Human cells 840 2520
CJ07 Serpin G1/Serping1/C1nh Mouse Human cells 1200 3520
CJ02 Serpin I2/Pancpin/MEPI/PI14 Human Human cells 840 2520
CP01 Serum Albumin  Mouse E.coli 240 720
CF15 Serum amyloid A /SAA4/CSAA Human E.coli 840 2520
C633 Serum Amyloid A1/SAA1 Human E.coli 1200 3520
C640 SFRP-2/Secreted frizzled-related protein 2 Human Human cells 1024 3080
C281 SGTA Human E.coli 1200 3520
CF35 SH2D1A/SH2 domain-containing protein 1A Human E.coli 760 2000
C983 SH3KBP1/CD2BP3 Human Human cells 1200 3520
CA18 Sialate O-acetylesterase/SIAE Human Human cells 1200 3520
C788 Siglec-9/sialic acid-binding Ig-like lectin 9 Human Human cells 760 2000
CS22 Signaling Lymphocytic Activation Molecule/SLAM/CD150 Mouse Human Cells 760 2000
CP67 Signal-Regulatory Protein α-1/SIRPA/CD172a Human Human cells 760 2000
CS12 Signal-Regulatory Protein α-1/SIRPA/CD172a Mouse Human Cells 560 1680
CP68 Signal-Regulatory Protein α-1/SIRPA/CD172a (C-Fc) Mouse Human cells 760 2000
CP70 Signal-Regulatory Protein α-1/SIRPA/CD172a (C-MIgG2a) Mouse Human cells 760 2000
CC63 SIL1/Nucleotide exchange factor SIL1 Human Human cells 840 2520
CG10 SIRPG/SIRPB2 Human Human cells 760 2000
C292 SIT1 Human E.coli 1200 3520
CS51 SLAM Family Member 2/CD48 Mouse Human cells 760 2000
CK72 SLAM Family Member 5/SLAMF5/CD84 Mouse Human Cells 760 2000
C771 SLAMF8/SLAM family member 8/BLAME Human Human cells 760 2000
C789 SLAMF9/SLAM family member 9 Mouse Human cells 760 2000
CE81 SMAD1/SMAD family member 1 Human E.coli 1200 3520
CF52 SMAD4/SMAD family member 4 Human E.coli 360 2280
CM73 Small Ubiquitin-Related Modifier 3/SUMO3/SMT3A (C-6His) Human Human Cells 480 1200
CD61 SMPDL3A/ASM-like phosphodiesterase 3a Human Human cells 1200 3520
CF66 SNCA/Alpha-synuclein Human E.coli 240 720
CF67 SNCG/Gamma-synuclein Human E.coli 240 720
CE19 SOD1/Cu-Zn SOD Human E.coli 1200 3520
C677 SOD2/Mn-SOD Human E.coli 1200 3520
CB01 SOD2/Mn-SOD Human Human cells 760 2000
CM32 Soluble Interferon α/β receptor B18 Vaccinia virus  Human Cells 1200 3520
C100 Sonic Hedgehog/Shh Human E.coli 936 2800
CH69 Sonic Hedgehog/Shh  Mouse E.coli 840 2520
C089 Sonic Hedgehog/Shh (C24II) Human E.coli 840 2520
CH66 Sonic Hedgehog/Shh (C25II)  Mouse E.coli 840 2520
C885 Sorbitol dehydrogenase/SORD Human Human cells 1200 3520
C421 SP-10/ACRV1 Human Human cells 840 2520
C541 SP-D/Pulmonary surfactant-associated protein D Human Human cells 640 1760
C683 Sperm equatorial segment protein 1/SPESP1 Human Human cells 1200 3520
C542 SPINK1/Pancreatic secretory trypsin inhibitor/PST1 Human Human cells 840 2520
C543 SPINK4/Serine protease inhibitor Kazal-type Human Human cells 840 2520
CJ18 SPINK7/ECRG-2/ECG2 Human Human cells 1200 3520
CM63 Spondin 2/SPON2/Mindin Human Human Cells 600 1440
C942 SRPK2/SRSF protein kinase 2 Human Human cells 1200 3520
C500 ST6 Gal Sialyltransferase 1/ST6GAL1 Human Human cells 1200 3520
C667 ST6 Sialyltransferase 2/ST6GALNAC2 Human Human cells 1200 3520
C389 ST7/LRP12 Human Human cells 640 1760
C682 ST8SIA1/alpha-2,8-Sialyltransferase 8A Human Human cells 1200 3520
CF22 STAT1 Human E.coli 840 2520
CF29 STAT3 Human E.coli 1200 3520
CG38 STAT5B Human E.coli 1200 3520
CG37 STAT6 Human E.coli 1200 3520
C174 Stathmin/STMN1 Human E.coli 840 2520
C775 stem cell factor/SCF Mouse E.coli 1200 3520
CG82 Sterol O-acyltransferase 2/SOAT2/ACAT2 Human E.coli 1200 3520
CF99 STN1/CST complex subunit STN1/OBFC1 Human E.coli 1200 3520
C173 Stratifin/SFN/14-3-3 protein σ Human E.coli 840 2520
C698 Stromal cell-derived factor 1/CXCL12 Mouse E.coli 840 2520
C115 STUB1/CHIP Human E.coli 840 2520
CA15 Sulfamidase/SGSH Human Human cells 1200 3520
C501 Sulfatase Modifying Factor 1/SUMF1 Human Human cells 840 2520
CE94 Sulfotransferase 1A2/SULT1A2/STP2 Human E.coli 760 2280
CF91 Sulfotransferase 1C4/SULT1C2 Human E.coli 760 2000
CF97 SULT1A1/Cytosolic Sulfotransferase 1A1 Human E.coli 1200 3520
CG03 SULT1A3/Cytosolic Sulfotransferase 1A3 Human E.coli 1200 3520
CF90 SULT1B1/Cytosolic Sulfotransferase 1B1 Human E.coli 1200 3520
CK03 SULT1C4/Sulfotransferase/SULT1C2 Human E.coli 840 2520
CF92 SULT2A1/Cytosolic Sulfotransferase 2A1 Human E.coli 760 2280
CE93 SULT2B1/Cytosolic Sulfotransferase 2B1 Human E.coli 760 2000
CF71 SULT4A1/Cytosolic Sulfotransferase 4A1 Human E.coli 1200 3520
C175 SUMO1/Small ubiquitin-related modifier 1 Human E.coli 80 240
C176 SUMO2/Small ubiquitin-related modifier 2 Human E.coli 80 240
CH11 SUMO3/SMT3B/SMT3H1 Human E.coli 240 720
CE04 SUMO3/SMT3B/SMT3H1(C-polyHis) Human E.coli 80 240
CH22 SWSAP1/C19orf39 Human E.coli 1200 3520
CF77 Synaptobrevin homolog YKT6/YkT6 Human E.coli 1200 3520
C635 Syndecan-2/SDC2 Human Human cells 560 1680
C776 syndecan-binding protein 1/SDCBP Mouse E.coli 1200 3520
CF19 Syntaxin-6/STX6 Human E.coli 1200 3520
CK85 Syntaxin-7/STX7 Human Human Cells 760 2000
CG63 Syntaxin-8/STX8 Human E.coli 760 2000
CG46 Syntenin-1/SDCBP/SYCL/MDA9 Human E.coli 760 2280
CK23 Synuclein‑ alpha/SNCA Mouse E.coli 1200 3520
CM54 T Cell Immunoglobulin and Mucin Domain-3/TIM-3/HAVCR2 (C-6His) Mouse Human Cells 600 1440
CM03 T Cell Immunoglobulin and Mucin Domain-3/TIM-3/HAVCR2 (C-Fc) Mouse Human Cells 600 1440
CM64 T Cell Immunoglobulin and Mucin Domain-3/TIM3HAVCR2 Marmoset Human Cells 600 1440
CG30 Tachykinin-3/TAC3 Human E.coli 760 2000
CJ54 TACI/TNFRSF13B/CD267 Mouse Human cells 720 2000
C177 Tau/Microtubule-associated protein tau(C-polyHis) Human E.coli 840 2520
CH19 tau-F protein/Microtubule-associated protein tau Human E.coli 840 2520
CS15 T-cell immunoreceptor with Ig and ITIM domains/TIGIT Mouse Human cells 760 2000
CP64 T-cell Surface Protein Tactile/CD96 Human Human cells 240 720
CP65 T-cell Surface Protein Tactile/CD96 Mouse Human cells 760 2000
CS52 T-cell Surface Protein Tactile/CD96(C-Fc)  Human Human cells 240 720
CI67 T-cell-specific surface glycoprotein CD28/CD28 Mouse Human cells 240 640
C529 TEM7/PLXDC1 Human Human cells 840 2520
C762 Teratocarcinoma-derived growth factor 1/TDGF1 Human Human cells 1200 3520
CI13 Testican-3/SPOCK3 Mouse Human cells 760 2000
CE60 Testin/TES Human E.coli 840 2520
C878 TFF2/Trefoil factor 2 Human Human cells 840 2520
C390 TFPI-2/Tissue factor pathway inhibitor 2 Human Human cells 1200 3520
C178 TGF-alpha/TGFa Human E.coli 320 960
CA59 TGF-beta 1/TGFB1 Human Human cells 840 2520
CK33 TGF-beta 1/TGFB1 Mouse Human cells 1200 3520
CJ79 TGF-beta 2/TGFB2 Human Human cells 1200 3520
CK35 TGF-beta 2/TGFB2  Mouse Human cells 1200 3520
CJ44 TGF-beta 3/TGFB3 Human Human cells 1200 3520
CC10 TGFBR2/TGF-beta receptor type-2 Human Human cells 840 2520
CI15 TGM2/Transglutaminase-2/TGase C

Mouse Human cells 1200 3520
CC69 TGOLN2/Trans-Golgi network integral membrane protein 2 Human Human cells 1200 3520
CI73 Thiamin pyrophosphokinase 1/TPK1 Human Human cells 760 2000
C179 Thimet Oligopeptidase/THOP1 Human E.coli 1200 3520
C182 Thioredoxin 2 Human E.coli 840 2520
C673 Thioredoxin domain-containing protein 12/TXNDC12 Human Human cells 1200 3520
CE85 Thioredoxin/TXN Human E.coli 360 840
CH30 Thioredoxin-related transmembrane protein 2/TMX2
Human E.coli 1200 3520
CP40 Thrombopoietin/THPO/TPO Mouse Human Cells 1200 3520
CJ95 Thrombopoietin/TPO Human Human cells 1200 3520
C646 THSD1/TMTSP Human Human cells 320 960
CJ69 Thymic stromal lymphopoietin/TSLP Mouse Human cells 720 2000
CI64 Thymidine kinase, cytosolic/TK1 Human Human cells 1200 3520
CI65 Thymidylate kinase/DTYMK Human Human cells 1200 3520
C180 Thymopoietin Human E.coli 840 2520
CP02 TIGIT/VSIG9/VSTM3 Human P.Pichia 760 2000
CJ58 TIGIT/VSTM3 Human Human cells 1200 3520
CK55 TIGIT/VSTM3 Mouse Human Cells 760 2000
C260 TIM/TPI1 Human E.coli 1200 3520
CK57 Tim-3/Havcr2 Mouse Human Cells 760 2000
CD71 TIM-3/TIMD3/HAVCR2(Fc fusion) Human Human cells 560 1680
C456 TIMP-1/Metalloproteinase inhibitor 1 Human Human cells 1200 3520
C459 TIMP-2/Metalloproteinase inhibitor 2 Human Human cells 1200 3520
CJ60 TIMP-4/Tissue inhibitor of metalloproteinases 4 Human Human cells 1200 3520
CB22 TINAGL1/Tubulointerstitial nephritis antigen-like Human Human cells 1200 3520
CM11 Tissue Inhibitors of Metalloproteinases 1/TIMP1 Mouse Human Cells 1200 3520
CP55 T-lymphocyte Activation Antigen CD80/B7-1/CD80 (C-6His)  Mouse Human cells 400 720
CP54 T-lymphocyte Activation Antigen CD80B7-1/CD80 Cynomologous monkey Human cells 400 720
CP56 T-lymphocyte activation antigen CD80B7-1/CD80 Rat Human cells 760 2000
CP57 T-lymphocyte activation antigen CD80B7-1/CD80 Rabbit Human cells 400 720
CP41 T-lymphocyte Activation Antigen CD86/B7-2/CD86 Cynomologous monkey Human cells 400 920
CP42 T-lymphocyte activation antigen CD86/B7-2/CD86 Rabbit Human cells 600 1200
CP44 T-lymphocyte Activation Antigen CD86/B7-2/CD86 (C-6His) Mouse Human cells 400 1200
CP43 T-lymphocyte activation antigen CD86/B7-2/CD866 Rat Human cells 600 1200
CD34 TMIGD2/IGPR1 Human Human cells 1200 3520
C821 TMPRSS11B/Transmembrane protease serine 11B Human Human cells 1200 3520
CS34 TNF ligand superfamily member 9/TNFSF9 Mouse Human cells 936 2800
CI39 TNF RII/TNFRSF1B Human Human cells 840 2520
CG90 TNF/TNFa/TNFSF2(C-polyHis) Human E.coli 360 840
CG91 TNF/TNFa/TNFSF2(N-polyHis) Human E.coli 1200 3520
C008 TNFa/TNFSF2 Human E.coli 480 960
C082 TNFa/TNFSF2 Rabbit E.coli 936 2800
CF09 TNFa/TNFSF2 Mouse E.coli 840 2520
C036 TNFa/TNFSF2 (high active) Human E.coli 800 2320
C181 TNFb/TNFSF1B Human E.coli 936 2800
CM93 TNF-Like 1/TL1A/TNFSF15 Mouse E.coli 1200 3520
CI97 TNFRSF10B/MK/CD262/Dr5/Killer Mouse Human cells 760 2000
C504 TNFRSF10C/TRAIL R3 Human Human cells 320 960
C689 TNFRSF1A Human E.coli 840 2520
C694 TNFRSF1B Mouse Human cells 760 2000
C782 TNFRSF1B Human Human cells 840 2520
CJ74 TNFRSF25/DR3/TNFRSF12 Human Human cells 720 2000
CD38 TNFRSF3/LTBR/TNFR3(Fc fusion) Human Human cells 360 840
CK52 TNFRSF4/OX40/CD134 Mouse Human Cells 760 2000
CK53 TNFRSF4/OX40/CD134(Fc fusion) Mouse Human Cells 760 2000
CK58 TNFRSF4/OX40/CD134(Fc fusion) Human Human Cells 760 2280
CK54 TNFRSF4/OX40/CD134(N-Fc fusion) Mouse Human Cells 760 2000
CK59 TNFRSF4/OX40/CD134(N-Fc fusion) Human Human Cells 760 2280
CM80 TNFRSF8/CD30L Receptor/CD30 Human Human Cells 520 1200
CS39 TNFRSF8/CD30L Receptor/CD30 Mouse Human cells 400 840
CJ38 TNFRSF9/4-1BB/CD137 Human Human cells 400 840
CI69 TNFRSF9/4­1BB/CD137 Mouse Human cells 720 2000
C022 TNFSF10/TRAIL/APO-2L Human E.coli 400 1120
CG92 TNFSF10/TRAIL/APO-2L(C-polyHis) Human E.coli 360 840
C038 TNFSF15/VEGI 192 Human E.coli 936 2800
CI05 TNFSF18/AITRL Human Human cells 840 2520
CH04 TNFSF9/TNF ligand superfamily member 9/4-1BBL Human E.coli 840 2520
CE59 Tollip/Toll-interacting protein Human E.coli 1200 3520
CK01 Toxin B Vibrio cholerae E.coli 1200 3520
CD67 tPA/Tissue-type plasminogen activator/PLAT Human Human cells 1200 3520
CR06 TRANCE/RANK L/TNFSF11  Mouse E.coli 1200 3520
CK63 TRANCE/RANK L/TNFSF11/CD254 Human E.coli 1200 3520
C837 Transaldolase/TALDO1 Human Human cells 1200 3520
C293 Transcription initiation factor IIB/GTF2B Human E.coli 1200 3520
CF20 Transcriptional Repressor Ctcf/Ctcf Human E.coli 1200 3520
CM05 Transforming Growth Factor-β Receptor Type II/TGFBR2 (C-6His) Mouse Human Cells 600 1440
CM04 Transforming Growth Factor-β Receptor Type II/TGFBR2 (C-Fc) Mouse Human Cells 600 1440
C545 Transthyretin/ATTR Human Human cells 936 2800
C506 TREM-1 Human Human cells 560 1680
C391 TREML1/TLT-1 Human Human cells 560 1680
CM67 TREML2/TLT-2 (C-6His) Mouse Human Cells 600 1440
CD07 Trem-like transcript 1 protein/TREML1/TLT1 Human Human cells 760 2000
CC39 Trem-like transcript 2 protein/TREML2/C6orf76  Human Human cells 760 2000
CM92 Triggering Receptor Expressed on Myeloid Cells 2b/TREM-2b (C-6His) Mouse Human cells 760 2000
CM91 Triggering Receptor Expressed on Myeloid Cells 2b/TREM-2b (C-Fc) Mouse Human cells 760 2000
CF17 TRIM/TCRIM Human E.coli 1200 3520
CH37 Tripartite motif-containing protein 5/TRIM5/RNF88 Human E.coli 1200 3520
CA36 Tripeptidyl-Peptidase I/TPP1 Human Human cells 1200 3520
C507 TrkB/NTRK2 Human Human cells 320 960
CF21 Tropomyosin alpha-3 chain/TPM3 Human E.coli 840 2520
C261 Tropomyosin α-1 chain/TPM1  Human E.coli 1200 3520
C505 Tryptase beta-2/TPSB2 Human Human cells 1200 3520
C383 Tryptase epsilon/BSSP-4 Human Human cells 1200 3520
CG32 Tryptophan 5-hydroxylase 2/TPH-2 Human E.coli 1200 3520
CM75 Tryptophan Synthase E.coli E.coli 840 2520
CM30 Tryptophan Synthase α chain/Trp A E.coli E.coli 840 2520
CM31 Tryptophan Synthase β chain/Trp B E.coli E.coli 840 2520
CK16 TSLP Human E.coli 1200 3520
CK36 TSLP R  Mouse Human cells 1200 3520
CK37 TSLP R(Fc fusion) Mouse Human cells 1200 3520
CD87 Tsukushin/TSKU Human  Human cells 760 2000
CG33 Tubulin beta-4 chain/TUBB4
Human E.coli 1200 3520
CP72 Tumor Necrosis Factor Ligand 2B/OX40L Cynomolgus monkey Human cells 1440 4320
CP04 Tumor Necrosis Factor Receptor I/TNFRSF1A/CD120a (C-Fc) Mouse Human cells 760 2000
CP11 Tumor Necrosis Factor Receptor II/TNFRSF1B/CD120b Human Human Cells 760 2000
CS43 Tumor Necrosis Factor Receptor Superfamily Member 5/CD40   Mouse Human cells 760 2000
C392 TWSG1/TSG Human Human cells 936 2800
CG41 TXLNA/α-taxilin Human E.coli 1200 3520
CI27 TXNDC15/Thioredoxin domain-containing protein 15 Human Human cells 1200 3520
CJ47 TYRO3/Tyrosine-protein kinase receptor TYRO3 Mouse Human cells 400 840
CF54 Tyrosine-protein kinase Blk/BLK Human E.coli 840 2520
C502 Tyrosine-protein kinase receptor Tie-1
Human Human cells 320 960
CK68 Tyrosine-Protein Kinase Receptor TYRO3/DTK Mouse Human Cells 240 720
C262 U6 snRNA-Associated Sm-Like Protein LSm1/LSM1 Human E.coli 1200 3520
CE46 UBAP1/Ubiquitin-associated protein 1/NAG20 Human E.coli 1200 3520
CF30 UBC9/UBCE9/UBE2I/SUMO-conjugating enzyme UBC9 Human E.coli 360 840
C183 UBE2A/HR6A Human E.coli 240 600
CF58 UBE2B/HR6B Human E.coli 840 2520
CF41 UBE2C/Ubiquitin-conjugating enzyme E2 C(N-polyHis) Human E.coli 760 2280
CG01 UBE2C/Ubiquitin-conjugating enzyme E2 C/UBCH10 Human E.coli 760 2280
CH10 UBE2D3/Ubiquitin-conjugating enzyme E2 D3/UBC5C/UBCH5C Human E.coli 240 720
C184 UBE2D4/Ubiquitin-conjugating enzyme E2 D4/UbcH5d Human E.coli 240 600
CE09 UBE2G2/Ubiquitin-conjugating enzyme E2 G2 Human E.coli 240 640
C185 UBE2H/Ubiquitin-conjugating enzyme E2 H/UbcH2 Human E.coli 240 600
CE31 UBE2J2/Ubiquitin-conjugating enzyme E2 J2 Human E.coli 1200 3520
CG45 UBE2K/Ubiquitin-conjugating enzyme E2 K Human E.coli 240 720
C186 UBE2K/Ubiquitin-conjugating enzyme E2 K/E2-25K(GST) Human E.coli 240 600
CG31 UBE2L6/Ubiquitin/ISG15-conjugating enzyme E2 L6/UBCH8 Human E.coli 760 2000
CG49 UBE2M/NEDD8-conjugating enzyme Ubc12/UBC12 Human E.coli 240 720
C289 UBE2S/Ubiquitin-conjugating enzyme E2 S Human E.coli 240 640
C187 UBE2T/Ubiquitin-conjugating enzyme E2 T Human E.coli 240 600
CG36 UBE2V1/Uev1a (Mms2) Human E.coli 400 800
CG24 UBE2V2/DDVIT1/EDPF1 Human E.coli 760 2280
CG35 UBE2Z/Ubiquitin-conjugating enzyme E2 Z Human E.coli 400 800
C591 Ubiquinone biosynthesis protein COQ7 homolog/COQ7 Human Human cells 840 2520
C191 Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase 14/USP14 Human E.coli 560 2120
C188 Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L1/UCH-L1 Human E.coli 400 1120
C189 Ubiquitin carboxyl-terminal hydrolase isozyme L3/UCH-L3 Human E.coli 1024 3080
C242 Ubiquitin Thioesterase Otub2/Otub2  Human E.coli 1200 3520
CH56 Ubiquitin-conjugating enzyme E2 D1/UBE2D1/UBCH5  Human E.coli 200 680
CG23 Ubiquitin-Conjugating Enzyme E2 R2/Ube2R2  Human E.coli 400 800
CH07 Ubiquitin-like modifier-activating enzyme 5/UBA5 Human E.coli 840 2520
CG48 Ubiquitin-like protein Nedd8/NEDD8 Human E.coli 160 360
C263 UDP-glucose 4-epimerase/GALE Human E.coli 1200 3520
C190 UGRP1/SCGB3A2 Human E.coli 840 2520
CJ87 ULBP1 Mouse Human cells 720 2000
CK50 ULBP1/RAET1/N2DL1(Fc fusion) Human Human Cells 760 2000
CG76 Unique cartilage matrix-associated protein/UCMA/C10orf49 Human E.coli 1200 3520
CA24 UPA/PRAP1 Human Human cells 840 2520
C382 uPAR/CD87 Human Human cells 840 2520
C393 u-Plasminogen Activator/PLAU Human Human cells 1200 3520
CG72 Uracil phosphoribosyltransferase homolog/UPRT Human E.coli 1200 3520
CF69 Uridine Phosphorylase 1/UPP1 Human E.coli 840 2520
C273 UROD Human E.coli 1200 3520
CA11 Uroplakin-2/UPK2 Human Human cells 1200 3520
C268 Uroporphyrinogen-III synthase/UROS Human E.coli 1200 3520
CF48 Valosin-containing protein/VCP Human E.coli 1200 3520
C547 Vanin-1/Pantetheinase/VNN1 Human Human cells 840 2520
C651 Vanin-2/VNN2 Human Human cells 840 2520
C394 VASN/Vasorin Human Human cells 840 2520
C699 VEGF121/Vascular Endothelial Growth Factor Isoform 121 Human Human cells 1200 3520
C083 VEGF165/VEGFA Human Human cells 1200 3520
C744 VEGFA/Vascular endothelial growth factor A Human E.coli 1200 3520
CJ96 VEGFA/VEGF164 Rat P. pastoris 936 2800
CD73 VEGF-A164/Vascular endothelial growth factor A Mouse P. pastoris  1200 3520
C546 VEGFC Human Human cells 936 2800
C498 VEGFD Human Human cells 840 2520
CD18 VEGFD/FIGF/Vascular endothelial growth factor D Mouse Human cells 840 2520
CJ93 VEGFR1/FLT1 Human Human cells 720 2000
CJ92 VEGFR2/Flk-1/CD309/KDR  Human Human cells 720 2000
C778 Vesicle-associated membrane protein-associated protein B/C/VAPB Human E.coli 760 2000
C264 Vinculin Human E.coli 1200 3520
CC78 VIP/VIP peptides Human Human cells 840 2520
C265 Visinin-like protein 1/HLP3/VSNL1 Human E.coli 1200 3520
CA78 Vitamin K-dependent protein C/PROC Human Human cells 1200 3520
C395 Vitronectin/VTN Human Human cells 240 640
C650 VMO1/Vitelline membrane outer layer 1 homolog Human Human cells 840 2520
CI42 VRK3/Vaccinia-related kinase 3 Human Human cells 1200 3520
CJ71 V-set and transmembrane domain-containing protein 1/VSTM1 Human Human cells 840 2520
C548 VSIG2 Human Human cells 640 1760
C549 VSIG4 Human Human cells 560 1680
CD69 VSIG4(Fc fusion) Human Human cells 560 1680
CI23 VSTM2A/V-set and transmembrane domain-containing protein 2A Human Human cells 1200 3520
C300 WARS/TrpRS  Human E.coli 760 2000
CK09 WDYHV1/Protein N-terminal glutamine amidohydrolase Human E.coli 840 2520
C396 WIF-1/Wnt inhibitory factor 1 Human Human cells 640 1760
CE39 WW domain-binding protein 1/WBP1 Human E.coli 1200 3520
CE22 WW domain-binding protein 2/WBP2 Human E.coli 1200 3520
CC33 XCL1/Lymphotactin/LTN Human Human cells 840 2520
CE92 XPNPEP3/Probable Xaa-Pro aminopeptidase 3 Human E.coli 1200 3520
CH59 YY1/Transcriptional repressor protein YY1 Human E.coli 1200 3520
C282 Z-DNA-binding protein 1/ZBP1 Human E.coli 1200 3520
CH34 Zinc finger and BTB domain-containing protein 9/ZBTB9 Human E.coli 1200 3520
CE55 Zinc finger BED domain-containing protein 1/ZBED1/ALTE  Human E.coli 1200 3520
CG05 Zinc Finger C4H2 Domain-Containing Protein/Zc4H2  Human E.coli 1200 3520
CG69 Zinc finger HIT domain-containing protein 1/ZNHIT1/ZNFN4A1 Human E.coli 1200 3520
CE77 Zinc finger MYND domain-containing protein 10/ZMYND10 Human E.coli 840 2520
C280 Zinc finger MYND domain-containing protein 19/ZMYND19 Human E.coli 1200 3520
CE28 Zinc finger protein 100/ZNF100 Human E.coli 1200 3520
CE83 Zinc finger protein 22/ZNF22 Human E.coli 1200 3520
CG55 Zinc finger protein 225/EGR1/ZNF225 Human E.coli 1200 3520
CE70 Zinc finger protein 70/ZNF70 Human E.coli 1200 3520
CE51 Zinc finger protein 75A/ZNF75A Human E.coli 1200 3520
CF74 Zinc finger protein 762/ZNF762/ZIK1 Human E.coli 1200 3520
C429 Zinc-alpha-2-glycoprotein/ZAG/AZGP1 Human Human cells 840 2520
CG60 ZNRF1/E3 ubiquitin-protein ligase ZNRF1 Human E.coli 1200 3520
C267 ZW10 interactor/ZWINT Human E.coli 1200 3520
CP25 α-2-HS-Glycoprotein//AHSG/Fetuin A (C-10His) Mouse Human Cells 480 1440
CP26 α-2-HS-Glycoprotein//AHSG/Fetuin A (C-10His) Macaca mulatta  Human Cells 480 1440
CM23 α-Synuclein/SNCA Mouse E.coli 400 840