Home
公司动态及促销

联系方式

销售热线 021-64288051/2 021-64869486 021-64869486(传真) 13611693188

 

在线留言 咨询 订货
QQ1 QQ2 QQ3 MSN
EMail: sale@3bio.cn More

创新的技术,专业的服务

重复劳动大大减少, 工作效率显著提高, 经营状况一目了然,客户体验本质差异化。这就是上海欧为信息科技专为中小贸易及公司及生产企业提供的在线进销存管理系统带来的变化。


系统简介 在线购买 更多联系方式  


Peprotech细胞因子及相关的ELISA检测试剂盒--部分现货供应

Peprotech细胞因子及相关的ELISA检测试剂盒--部分现货供应

PeproTech is devoted to providing life science research with the highest quality cytokine products.
Our extensive product line includes:
 • Immunoregulatory Proteins
 • Interleukins, CSFs, Growth Factors 
 • Chemokines
 • Interferons
 • Adipokines
 • TGFß / BMP Proteins
 • Neurotrophins
 • FGFs
 • TNF Ligands/ Receptors
 • Defensins
 • Polyclonal Antibodies
 • Biotinylated Antibodies
 • Monoclonal Antibodies
 • ELISA Kits
 • Other recombinant proteins
部分产品如下,更多请来电咨询!

产品编号
产品英文名称
规格
价格
420-01
Human MMP-1
2ug
¥845.00
420-02
Human MMP-2
2ug
¥845.00
450-10
Human GDNF
2ug
¥845.00
450-11
Human Neurturin
5ug
¥845.00
450-12
Human Persephin
5ug
¥845.00
450-13
Human CNTF
5ug
¥845.00
450-31
Murine Leptin
200ug
¥845.00
450-32
Murine VEGF
2ug
¥845.00
450-33
Murine FGF-basic
10ug
¥845.00
450-33A
Murine FGF acidic
10ug
¥845.00
450-34
Murine B-NGF
5ug
¥845.00
450-35
Murine Persephin
5ug
¥845.00
450-36D
Human Neuritin
5ug
¥845.00
450-37
Human GMF-B
2ug
¥845.00
450-38
Human Galectin-3
10ug
¥845.00
450-39
Human Galectin-1
10ug
¥845.00
450-44
Murine GDNF
2ug
¥845.00
450-50
Rat CNTF
5ug
¥845.00
450-51
Rat GDNF
2ug
¥845.00
100-32
Human FGF-19
25ug
¥2,210.00
100-34
Human FGF-5
50ug
¥2,210.00
100-35
Human TGF-beta2
5ug
¥2,210.00
100-35B
Human TGF-beta2-Mammalian
5ug
¥2,210.00
100-36
Human TGF-beta3
2ug
¥2,210.00
100-36E
Human TGF-beta3 (Ecoli)
10ug
¥2,210.00
100-38
Human EMAP-II
20ug
¥2,210.00
100-39
Human HGF
10ug
¥2,210.00
100-41
Human FGF-20
15ug
¥2,210.00
100-42
Human FGF-21
25ug
¥2,210.00
100-44
Human EG-VEGF
20ug
¥2,210.00
200-01A
Human IL-1alpha
10ug
¥2,210.00
200-01B
Human IL-1beta
10ug
¥2,210.00
200-02
Human IL-2
50ug
¥2,210.00
200-02R
Human sIL-2 Receptor
25ug
¥2,210.00
200-03
Human IL-3
10ug
¥2,210.00
200-04
Human IL-4
10ug
¥2,210.00
200-04R
Human IL-4 Receptor
15ug
¥2,210.00
200-05
Human IL-5
10ug
¥2,210.00
200-06
Human IL-6
20ug
¥2,210.00
200-06R
Human IL-6 Receptor
20ug
¥2,210.00
200-07
Human IL-7
10ug
¥2,210.00
200-08
Human IL-8 (77a.a.) (CXCL8)
25ug
¥2,210.00
200-08M
Human IL-8 (72a.a.) (CXCL8)
25ug
¥2,210.00
200-09
Human IL-9
10ug
¥2,210.00
200-10
Human IL-10
10ug
¥2,210.00
200-11
Human IL-11
10ug
¥2,210.00
200-12
Human IL-12
10ug
¥2,210.00
200-12P40
Human IL-12 p40
10ug
¥2,210.00
200-12P80
Human IL-12 p80
25ug
¥2,210.00
200-13
Human IL-13
10ug
¥2,210.00
200-13A
Human IL-13 Analog
10ug
¥2,210.00
200-15
Human IL-15
10ug
¥2,210.00
200-16A
Human IL-16A (121aa)
10ug
¥2,210.00
200-16
Human IL-16 (130aa)
10ug
¥2,210.00
200-17
Human IL-17
25ug
¥2,210.00
200-19
Human IL-19
10ug
¥2,210.00
200-20
Human IL-20
10ug
¥2,210.00
200-21
Human IL-21
10ug
¥2,210.00
200-22
Human IL-22
10ug
¥2,210.00
200-24
Human IL-17E
25ug
¥2,210.00
200-25
Human IL-17F
25ug
¥2,210.00
200-27
Human IL-17D
25ug
¥2,210.00
200-28
Human IL-17B
25ug
¥2,210.00
200-31
Human IL-31
10ug
¥2,210.00
200-32
Human IL-32-alpha
10ug
¥2,210.00
200-33
Human IL-33
10ug
¥2,210.00
210-10
Murine IL-10
10ug
¥2,210.00
210-11
Murine IL-12 p40
10ug
¥2,210.00
210-12
Murine IL-12
10ug
¥2,210.00
210-12P80
Murine IL-12 p80
10ug
¥2,210.00
210-13
Murine IL-13
10ug
¥2,210.00
210-15
Murine IL-15
10ug
¥2,210.00
210-17
Murine IL-17
25ug
¥2,210.00
210-17F
Murine IL-17F
25ug
¥2,210.00
210-21
Murine IL-21
10ug
¥2,210.00
210-22
Murine IL-22
10ug
¥2,210.00
210-25
Murine SF-20
10ug
¥2,210.00
210-31
Murine IL-31
10ug
¥2,210.00
210-33
Murine IL-33
10ug
¥2,210.00
211-11A
Murine IL-1alpha
10ug
¥2,210.00
211-11B
Murine IL-1beta
10ug
¥2,210.00
212-12
Murine IL-2
20ug
¥2,210.00
213-13
Murine IL-3
10ug
¥2,210.00
214-14
Murine IL-4
10ug
¥2,210.00
215-15
Murine IL-5
25ug
¥2,210.00
216-16
Murine IL-6
10ug
¥2,210.00
217-17
Murine IL-7
10ug
¥2,210.00
219-19
Murine IL-9
10ug
¥2,210.00
220-11
Murine IL-11
10ug
¥2,210.00
250-01
Murine Eotaxin (CCL11)
20ug
¥2,210.00
250-03
Murine SCF
10ug
¥2,210.00
250-04
Murine MCP-5 (CCL12)
20ug
¥2,210.00
300-01A
Human TNF-alpha
50ug
¥2,210.00
300-01B
Human TNF-beta
20ug
¥2,210.00
300-01BH
Human TNF-beta (insect cell derived)
20ug
¥2,210.00
300-02
Human IFN-gamma
100ug
¥2,210.00
300-02A
Human IFN-alpha
100ug
¥2,210.00
300-02B
Human IFN-beta
100ug
¥2,210.00
300-02L
Human IFN-lambda
20ug
¥2,210.00
300-02K
Human IFN-lambda2
20ug
¥2,210.00
300-03
Human GM-CSF
10ug
¥2,210.00
300-04
Human MCP-1/MCAF (CCL2)
20ug
¥2,210.00
300-01A
Human TNF-alpha
10ug
¥845.00
300-01B
Human TNF-beta
5ug
¥845.00
300-01BH
Human TNF-beta (insect cell derived)
5ug
¥845.00
300-02
Human IFN-gamma
20ug
¥845.00
300-02A
Human IFN-alpha
20ug
¥845.00
300-02B
Human IFN-beta
20ug
¥845.00
300-02L
Human IFN-lambda
5ug
¥845.00
300-02K
Human IFN-lambda2
5ug
¥845.00
315-09
Murine EGF
100ug
¥845.00
315-11
Murine sRANK-Ligand
2ug
¥845.00
315-12
Murine LIGHT
5ug
¥845.00
315-13
Murine APRIL
5ug
¥845.00
315-14
Murine TPO
2ug
¥845.00
315-15
Murine sCD40Ligand/TRAP
5ug
¥845.00
315-17
Murine PDGF AA
2ug
¥845.00
315-18
Murine PDGF-BB
2ug
¥845.00
315-19
Murine TRAIL
10ug
¥845.00
350-11
Human ApoA-1
20ug
¥845.00
350-12
Human ApoE2
100ug
¥845.00
350-13
Human CRP
2ug
¥845.00
400-01A
Rat IL-1alpha
2ug
¥845.00
400-01B
Rat IL-1beta
2ug
¥845.00
400-02
Rat IL-2
5ug
¥845.00
400-03
Rat IL-3beta
5ug
¥845.00
400-04
Rat IL-4
2ug
¥845.00
400-05
Rat IL-5
2ug
¥845.00
400-06
Rat IL-6
2ug
¥845.00
400-07
Rat IL-7
2ug
¥845.00
400-09
Rat MIP-1beta (CCL4)
5ug
¥845.00
400-10
Rat GRO/KC (CXCL1)
5ug
¥845.00
400-11
Rat GRObeta/MIP2 (CXCL2)
5ug
¥845.00
400-12
Rat MCP-1 (CCL2)
2ug
¥845.00
400-13
Rat RANTES
5ug
¥845.00
400-14
Rat TNF-alpha
5ug
¥845.00
400-15
Rat MIP-1alpha (CCL3)
5ug
¥845.00
400-16
Rat IL-13
2ug
¥845.00
400-16L
Rat IL-13 (Long Form)
2ug
¥845.00
400-19
Rat IL-10
2ug
¥845.00
400-20
Rat IFN-gamma
20ug
¥845.00
400-21
Rat Leptin
200ug
¥845.00
400-22
Rat SCF
2ug
¥845.00
400-23
Rat GM-CSF
2ug
¥845.00
400-24
Rat IL-15
2ug
¥845.00
400-25
Rat EGF
20ug
¥845.00
400-26
Rat Fractalkine
5ug
¥845.00
400-28
Rat M-CSF
2ug
¥845.00
400-29
Rat FGF basic
10ug
¥845.00
400-30
Rat Souluble RANK Ligand
2ug
¥845.00
400-31
Rat VEGF
2ug
¥845.00
400-32B
Rat SDF-1beta
2ug
¥845.00
400-33
Rat IP-10
5ug
¥845.00
450-33A
Murine FGF acidic
100ug
¥4,900.00
450-33
Murine FGF-basic
100ug
¥4,900.00
450-32
Murine VEGF
100ug
¥13,650.00
450-30
Murine FGF-9
100ug
¥13,650.00
400-25
Rat EGF
100ug
¥2,590.00
400-24
Rat IL-15
100ug
¥13,650.00
400-23
Rat GM-CSF
100ug
¥11,375.00
400-22
Rat SCF
100ug
¥10,500.00
400-20
Rat IFN-gamma
100ug
¥2,590.00
400-19
Rat IL-10
100ug
¥18,200.00
400-16L
Rat IL-13 (Long Form)
100ug
¥18,200.00
400-16
Rat IL-13
100ug
¥18,200.00
220-11
Murine IL-11
100ug
¥18,200.00
219-19
Murine IL-9
100ug
¥18,200.00
217-17
Murine IL-7
100ug
¥18,200.00
216-16
Murine IL-6
100ug
¥18,200.00
215-15
Murine IL-5
100ug
¥9,800.00
214-14
Murine IL-4
100ug
¥13,650.00
213-13
Murine IL-3
100ug
¥18,200.00
212-12
Murine IL-2
100ug
¥9,800.00
211-11B
Murine IL-1beta
100ug
¥18,200.00
211-11A
Murine IL-1alpha
100ug
¥18,200.00